Add Form ( ฟอร์มกรอกตารางสอบฯ)
 
- กรอกรายละเอียดการสอบ
รหัสนักศึกษา
สอบคนที่ / ของวันที่ / วันที่  เดือน   พ.ศ.
สอบเวลา
ชื่อ - นามสกุล ใส่คำนำหน้าด้วย เช่น นาย..
ขั้นตอนที่สอบ
สาขาวิชา
หัวข้อสัมมนา
  \ กลับสู่หน้า ตารางสัมมนา \
 

( www.phd.ru.ac.th )
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4