กรุณากรอกรหัสผ่าน Admin เพื่อลบข้อมูล

คุณต้องการจะลบข้อมูลข้างล่างนี้แน่แล้วใช่มั้ย ?
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางสุนีรัตน์ นาสมชัย
บริหารธุรกิจ
  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่อเสียงองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย
18.30 - 19.30

หมายเหตุ : ลบแล้วไม่สามารถกู้คืนได้ เพราะฉนั้นกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อน


( www.phd.ru.ac.th )
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4
Web Application Development by Mr.Preecha Sitthiburana