Edit Form ( ฟอร์มกรอกรายชื่อผู้สัมมนา)
* Admin ให้กรอกในช่อง username และ password ด้วยครับ*
 
- ค่าทั่วไปที่จำเป็นต้องกรอก
รหัสนักศึกษา
สอบคนที่ / ของวันที่ / วันที่  เดือน   พ.ศ.
สอบเวลา
ชื่อ - นามสกุล ใส่คำนำหน้าด้วย เช่น นาย..
สอบสัมมนาอะไร
สาขาวิชา
หัวข้อสัมมนา
  \ กลับสู่หน้า ตารางสัมมนา \
 

( www.phd.ru.ac.th )
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4
Web Application Development by Mr.Preecha Sitthiburana