ค้นหา ตารางสอบย้อนหลัง  
  ค้นหาแบบละเอียด

    วันจันทร์ที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางกนกลักษณ์ จุ๋ยมณี ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีด้วยความสมัครใจในประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายวศิน สุวรรณรัตน์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการลดทอนความผิดทางอาญาของผู้เสพยาเสพติด
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นายกษิดิ์เดช สุทธิวานิช ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นายอนุกูล ตันติมาสน์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
เศรษฐศาสตร์
   การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการอุทยานธรณีของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายเอกพจน์ เข็มปัญญา ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นางสาวปิยะมาศ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์การและความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นางสาวฐิตาภา ณ ระนอง ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ความสำเร็จที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งขั้นต้นในประเทศไทย
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในภาคเอกชน
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายกฤษดา จันทร์ดี ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ปัจจัยขับเคลื่อนส่วนประสมการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจป้ายโฆษณากลางแจ้งในประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ


หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา
: คลิกเพื่อดู ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
# Back to top
admin