วันจันทร์ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายสิรศิษฏ์ ชูรอด ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการบังคับบำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิตเวช
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางสาวถิรวรรณ กลางณรงค์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการดูแลรักษาและคุ้มครองพระพุทธรูปโบราณ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นายวรเมธ พรหมแก้ว ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองการออกเอกสารสิทธิที่ดินสำหรับที่เกาะ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นายเริงรณ ล้อมลาย ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
การบริหารการศึกษา
   การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงสมดุลของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
   การใช้บทเรียนมัลติมีเดียโดยการใช้ภาพคลื่นเสียงในการฝึกทักษะการออกเสียงคำภาษาอังกฤษ
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายวราวุธ วัชรสรณ์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
เศรษฐศาสตร์
   ผลกระทบเชิงพลวัตของรายจ่ายรัฐบาลที่มีต่อผลผลิตนอกภาคเกษตรกร
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบวัดคุณสมบัติ
  นางวิชุดา ธนมิตรามณี ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้มีสัตว์เลี้ยงในความครอบครอง
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายธรรมนูญ หินคำ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการจัดให้มีและอุดหนุนสหกรณ์ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ


หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา
: คลิกเพื่อดู ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
# Back to top
admin

ค้นหา ตารางสอบย้อนหลัง เดือน       ปี
  ผู้ชมอยู่ ณ ขณะนี้จำนวน ( 2 ) คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด ( 978427 ) คน
รหัสนักศึกษา
  คู่มือการใช้งานระบบ

 

- - กลับไปหน้าหลัก - -