ค้นหา ตารางสอบย้อนหลัง  
  ค้นหาแบบละเอียด

    วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นายโสภณ มะโนมะยา ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
การบริหารการศึกษา
   รูปแบบการพัฒนาครูด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางสาวยศสินี วิพัชนานนท์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
วิจัยการศึกษา
   การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบวัดคุณสมบัติ
  นายธนาชัย สุนทรอนันตชัย ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหลักนิติธรรม
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นายธนสร สุทธิบดี ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับใบตราส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   ประสิทธิผลของการนำมติที่ประชุม UNGASS 2016 ไปปฏิบัติในประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางสุนีรัตน์ นาสมชัย ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่อเสียงองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางสาวธนิดา ยอดทอง ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   อิทธิพลของการปรับสู่เทคโนโลยีดิจิทัลต่อความภักดีของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ


หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา
: คลิกเพื่อดู ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
# Back to top
admin