ค้นหา ตารางสอบย้อนหลัง  
  ค้นหาแบบละเอียด

    วันจันทร์ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นายโสภณพิสุทธิ์ จิตจำ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบวัดคุณสมบัติ
  นางสุดคนึง อาจชอบการ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
การบริหารการศึกษา
   การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนยุคประเทศไทย 4.0 ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบวัดคุณสมบัติ
  นางสาวเกษมณี ศุภบุญญาภรณ์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ผลกระทบดอกเบี้ยนโยบายที่ส่งผลต่อการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายศราวุธ สิริขจรเดชสกุล ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของผู้รับบริการตรวจคนเข้าเมืองผ่านระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ


หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา
: คลิกเพื่อดู ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
# Back to top
admin