ค้นหา ตารางสอบย้อนหลัง  
  ค้นหาแบบละเอียด

    วันศุกร์ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฎิบัติ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางสาวดลนภา นันทวโรไพร ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ของประชาคมอาเซียน
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นางสาวกัญจนรัตน วิทยาเกียรติเลิศ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบวัดคุณสมบัติ
  นางสาววราภรณ์ พลเยี่ยม ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   การพัฒนาระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นายรัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
สังคมวิทยา
   การสื่อสารความเชื่อเพื่อการดำรงอยู่ของศิลปะการแสดงพื้นบ้านละครเท่งตุ๊ก
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบวัดคุณสมบัติ
  พระรณฤทธิ์ วินทะชัย ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   การบูรณาการหลักพุทธธรรม เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำพระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางสาววัชชีรา ตปนิยนันท์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้อบ้านจัดสรร
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นางสาวถิรวรรณ กลางณรงค์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการดูแลรักษาและคุ้มครองพระพุทธรูปโบราณ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นายพิทยา สุนทรประเวศ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรด้วย SME เกษตรอุตสาหกรรม
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายณัฐธัญ โพธิชัย ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   การพัฒนารูปแบบการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายคำรณ สุขบาล ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำในธุรกิจโรงแรมชายฝั่งอันดามัน
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
  นางกนกลักษณ์ จุ๋ยมณี ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีด้วยความสมัครใจในประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ


หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา
: คลิกเพื่อดู ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
# Back to top
admin