วันพุธที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางสาวสายใจ ระดมสุข ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
วิจัยการศึกษา
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดเป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นายพิทยา สุนทรประเวศ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรด้วย SME เกษตรอุตสาหกรรม
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นายพิมล พูพิพิธ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติทางการเมืองระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฎิบัติ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายวิทยา ภัทรเมธากุล ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนขององค์การของห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นายณรินทร์ งามวงษ์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.2560 : กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางกมลวรรณ อยู่วัฒนะ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   ชายหญิงที่อยู่กินฉันสามีภริยา
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นายจักรพล ลิ้มตระกูล ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งของเจ้าของเรือเดินทะเลและผู้ขนส่งทางทะเลตามกฎหมายไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ


หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา
: คลิกเพื่อดู ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
# Back to top
admin

ค้นหา ตารางสอบย้อนหลัง เดือน       ปี
  ผู้ชมอยู่ ณ ขณะนี้จำนวน ( 3 ) คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด ( 949796 ) คน
รหัสนักศึกษา
  คู่มือการใช้งานระบบ

 

- - กลับไปหน้าหลัก - -