วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบวัดคุณสมบัติ
  นางสาวสุนทรี ชาวประทุม ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   การพัฒนาแบบจำลองกลยุทธ์การสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันและความภักดีของลูกค้าในธุรกิจบริการธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายนฤชิต วัฒนะจันทร์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
การบริหารการศึกษา
   รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นายปรีดา โชติมานนท์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   การยอมรับและการบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศภายในภูมิภาคอาเชียน
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางสุนทรี ดนเสมอ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
การบริหารการศึกษา
   การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอีสานใต้
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางสาวดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำกับดูแลกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลการดำเนินงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารในประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  พ.ต.ต.บรรชร เกตุเทียน ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบวัดคุณสมบัติ
  นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในเขตภาคใต้
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายเอกพงษ์ สารน้อย ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางสาววิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 : ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมิให้นำธุรกิจขายตรงไปใช้ระดมเครือข่ายในลักษณะแชร์ลูกโซ่
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบวัดคุณสมบัติ
  นางสาวปิยะมาศ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจ ความผูกพันต่อองค์กรและความสอดคล้องของค่านิยมกับความมุ่งมั่นในการทำงาน
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางชเนตตี พิพัฒนางกูร ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับพนักงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
  นางสาวจิตสุดา เพ็ญศิริวรทรัพย์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มฟังก์ชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบวัดคุณสมบัติ
  นางสาวเขมสุรีย์ อนันต์เศวต ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมความเกลียดชัง
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายธีร์ภัทร สูตะบุตร ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
สังคมวิทยา
   การปรับตัวและคุณภาพชีวิตของชาวนาในสังคมไทยปัจจุบัน
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ


หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา
: คลิกเพื่อดู ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
# Back to top
admin

ค้นหา ตารางสอบย้อนหลัง เดือน       ปี
  ผู้ชมอยู่ ณ ขณะนี้จำนวน ( 7 ) คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด ( 961416 ) คน
รหัสนักศึกษา
  คู่มือการใช้งานระบบ

 

- - กลับไปหน้าหลัก - -