วันจันทร์ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์ (สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
การบริหารการศึกษา
   การพัฒนาการบริหารการศึกษารางวัลพระราชทานสู่ความเป็นเสิศตามแนวคิดของมัลคัม บัลดริจ
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายสรธร แก้ววงศ์วัฒนา ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   การปฏิรูประบบศาลแรงงานของประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
  นายเกรียง มหาศิริ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   การบริหารจัดการทรัพยากรโลมาบริเวณอ่าวไทยตอนในของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องข้อเสนอฯ
  นางสาวชุติมา ห้องสวัสดิ์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   การสร้างตราของกลุ่มผู้บริโภคตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายบุญศรี แสงศรี (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
การบริหารการศึกษา
   การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายพิริยุทธ เข็มเพ็ชร ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
สังคมวิทยา
   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวทางสังคมและสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายภัทรพล ชุ่มมี ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจส่งออกของผู้ประกอบการอาหารทะเลกระป๋องในประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
  นางสาวจงกลณี เขมะจันตรี ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
สังคมวิทยา
   องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องข้อเสนอฯ
  นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
วิจัยการศึกษา
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธบมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากลเขตภารเหนือ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นางสาวสุลีมาศ คำมุง (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
รัฐศาสตร์
   ความสัมฤทธิ์ผลของผู้นำสตรีทางการบริหารที่ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นางสาวขวัญชญา เบญจธิวัฒน์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพแรงงานข้าราชการและแรงงานสัมพันธ์ภาครัฐ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
  นายสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบป้องข้อเสนอฯ
  นายณรงค์ หัศนี ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
เศรษฐศาสตร์
   การพยากรณ์การส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบป้องข้อเสนอฯ
  นางสาวณฐา เศวตนรากุล ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   แบบจำลององค์ประกอบเชิงยืนยันการจัดการความต้องการซื้อในธุรกิจกาแฟสด
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นายวิศรุต ตันติพงศ์อนันต์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
สังคมวิทยา
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่น
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
  พันตรีพรพจน์ ชัยชาญกุล ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
  นางสาวปนัดดา หัสปราบ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
วิจัยการศึกษา
   รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบป้องข้อเสนอฯ
  นางรัตนา แสงสว่าง (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัว ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
สังคมวิทยา
   การพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ
3
สอบป้องข้อเสนอฯ
  นางกริ่งแก้ว สอาดรัตน์ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
สังคมวิทยา
   ตัวแบบการสร้างสุขอนามัยชุมชนในภาคอีสานตอนล่าง
20.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
  นางสาวจันทิราพร ศิรินนท์ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของธุรกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นายสุรสิทธิ์ บุญชูนนท์ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
บริหารธุรกิจ
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศไทย : บริษัทผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบป้องข้อเสนอฯ
  นางสาวนฤมล รัตนไพจิตร (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนคร ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
สังคมวิทยา
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของวัยรุ่นในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นางยุพดี ธรรมชาติ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธ ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
จิตวิทยาให้คำปรึกษา
   อิทธิพลของครอบครัวและคุณลักษณะนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน : กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
  นางสาววิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
นิติศาสตร์
   มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากธุรกิจขายตรงประเภทแชร์ลูกโซ่
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ


หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา
: คลิกเพื่อดู ตารางการสอบทั้งหมดของนักศึกษา
# Back to top
admin

ค้นหา ตารางสอบย้อนหลัง เดือน       ปี
  ผู้ชมอยู่ ณ ขณะนี้จำนวน ( 2 ) คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด ( 996297 ) คน
รหัสนักศึกษา
  คู่มือการใช้งานระบบ

 

- - กลับไปหน้าหลัก - -