AdminPWD
-> มีผู้ชมอยู่ ณ ขณะนี้จำนวน ( 2 ) คน
-> มีผู้เข้าชมทั้งหมด ( 849701 ) คน
รหัสนักศึกษา
-> คู่มือการใช้งานระบบ

เดือนปัจจุบัน / เดือนถัดไป

    วันจันทร์ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์ (สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอ 
5529472001
การบริหารการศึกษา
  การพัฒนาการบริหารการศึกษารางวัลพระราชทานสู่ความเป็นเสิศตามแนวคิดของมัลคัม บัลดริจ
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายสรธร แก้ววงศ์วัฒนา 
5319010014
นิติศาสตร์
  การปฏิรูประบบศาลแรงงานของประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
  นายเกรียง มหาศิริ 
5019800030
รัฐศาสตร์
  การบริหารจัดการทรัพยากรโลมาบริเวณอ่าวไทยตอนในของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบป้องกันข้อเสนอฯ
  นางสาวชุติมา ห้องสวัสดิ์ 
5319100009
บริหารธุรกิจ
  การสร้างตราของกลุ่มผู้บริโภคตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายบุญศรี แสงศรี (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
5429472001
การบริหารการศึกษา
  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายพิริยุทธ เข็มเพ็ชร 
5219260080
สังคมวิทยา
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวทางสังคมและสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
  นายภัทรพล ชุ่มมี 
5219100301
บริหารธุรกิจ
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจส่งออกของผู้ประกอบการอาหารทะเลกระป๋องในประเทศไทย
18.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
  นางสาวจงกลณี เขมะจันตรี 
5219260014
สังคมวิทยา
  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบป้องกันข้อเสนอฯ
  นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด 
5429543801
วิจัยการศึกษา
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธบมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากลเขตภารเหนือ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นางสาวสุลีมาศ คำมุง (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบ 
4929805201
รัฐศาสตร์
  ความสัมฤทธิ์ผลของผู้นำสตรีทางการบริหารที่ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นางสาวขวัญชญา เบญจธิวัฒน์ 
5319010002
นิติศาสตร์
  กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพแรงงานข้าราชการและแรงงานสัมพันธ์ภาครัฐ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
  นายสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 
5319010012
นิติศาสตร์
  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบป้องกันข้อเสนอฯ
  นายณรงค์ หัศนี 
5019900025
เศรษฐศาสตร์
  การพยากรณ์การส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบป้องกันข้อเสนอฯ
  นางสาวณฐา เศวตนรากุล 
5119100304
บริหารธุรกิจ
  แบบจำลององค์ประกอบเชิงยืนยันการจัดการความต้องการซื้อในธุรกิจกาแฟสด
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นายวิศรุต ตันติพงศ์อนันต์ 
4919260036
สังคมวิทยา
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และผลกระทบจากการเสพติดเกมออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่น
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
  พันตรีพรพจน์ ชัยชาญกุล 
5019010079
นิติศาสตร์
  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันศุกร์ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
  นางสาวปนัดดา หัสปราบ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศ 
5329540001
วิจัยการศึกษา
  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบป้องกันข้อเสนอฯ
  นางรัตนา แสงสว่าง (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัว 
5229265001
สังคมวิทยา
  การพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ
3
สอบป้องกันข้อเสนอฯ
  นางกริ่งแก้ว สอาดรัตน์ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำ 
5229260601
สังคมวิทยา
  ตัวแบบการสร้างสุขอนามัยชุมชนในภาคอีสานตอนล่าง
20.30 - 21.30
แก้ไข ลบ

    วันจันทร์ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
  นางสาวจันทิราพร ศิรินนท์ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด 
5429105401
บริหารธุรกิจ
  กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของธุรกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ

    วันอังคารที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นายสุรสิทธิ์ บุญชูนนท์ 
5019100143
บริหารธุรกิจ
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศไทย : บริษัทผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบป้องกันข้อเสนอฯ
  นางสาวนฤมล รัตนไพจิตร (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนคร 
5129260001
สังคมวิทยา
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของวัยรุ่นในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

    วันพุธที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
เวลา
Admin
1
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
  นางยุพดี ธรรมชาติ (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธ 
5529430001
จิตวิทยาให้คำปรึกษา
  อิทธิพลของครอบครัวและคุณลักษณะนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน : กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ของประเทศไทย
18.30 - 19.30
แก้ไข ลบ
2
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
  นางสาววิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร 
5119010076
นิติศาสตร์
  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากธุรกิจขายตรงประเภทแชร์ลูกโซ่
19.30 - 20.30
แก้ไข ลบ

( www.phd.ru.ac.th )
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง