ตารางสอบป้องกันข้อเสนอฯ ,สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ,สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 #  สอบสัมมนาครั้งที่ 2
18.30 - 19.30
นายโสภณพิสุทธิ์ จิตจำ
6019011019 นิติศาสตร์
หัวข้อ  :  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 #  สอบวัดคุณสมบัติ
19.30 - 20.30
นางสุดคนึง อาจชอบการ
5929472201 การบริหารการศึกษา
หัวข้อ  :  การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนยุคประเทศไทย 4.0 ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 #  สอบวัดคุณสมบัติ
18.30 - 19.30
นางสาวเกษมณี ศุภบุญญาภรณ์
5919101001 บริหารธุรกิจ
หัวข้อ  :  ผลกระทบดอกเบี้ยนโยบายที่ส่งผลต่อการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 #  สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
18.30 - 21.30
นายศราวุธ สิริขจรเดชสกุล
6019101007 บริหารธุรกิจ
หัวข้อ  :  อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของผู้รับบริการตรวจคนเข้าเมืองผ่านระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในประเทศไทย