ค้นหารหัสนักศึกษา เลขที่ 5119900061 เจอจำนวน 4 ตาราง
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
วัน / เวลา
Admin
นางจันทนี กองสุข
สอบป้องข้อเสนอฯ
เศรษฐศาสตร์
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
15 / 3 / 2556
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ
นางจันทนี กองสุข
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
เศรษฐศาสตร์
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
2 / 10 / 2556
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ
นางจันทนี กองสุข
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
เศรษฐศาสตร์
  ปัจจัียที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
28 / 1 / 2557
19.30 - 20.30
แก้ไขลบ
นางจันทนี กองสุข
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
เศรษฐศาสตร์
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
8 / 10 / 2557
19.30 - 20.30
แก้ไขลบ


> > ไปหน้าตารางสอบ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์