ค้นหารหัสนักศึกษา เลขที่ 5719541002 เจอจำนวน 2 ตาราง
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
วัน / เวลา
Admin
นางสาวยศสินี วิพัชนานนท์
สอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
วิจัยการศึกษา
  การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
10 / 9 / 2557
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ
นางสาวยศสินี วิพัชนานนท์
สอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์
วิจัยการศึกษา
  การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
11 / 10 / 2562
18.30 - 21.30
แก้ไขลบ


> > ไปหน้าตารางสอบ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์