ค้นหารหัสนักศึกษา เลขที่ 5819101014 เจอจำนวน 2 ตาราง
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
วัน / เวลา
Admin
นางสุนีรัตน์ นาสมชัย
สอบวัดคุณสมบัติ
บริหารธุรกิจ
  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่อเสียงองค์การความผูกพันต่อองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทำงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย
3 / 4 / 2562
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ
นางสุนีรัตน์ นาสมชัย
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
บริหารธุรกิจ
  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่อเสียงองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย
25 / 10 / 2562
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ


> > ไปหน้าตารางสอบ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์