ค้นหารหัสนักศึกษา เลขที่ 5819471002 เจอจำนวน 3 ตาราง
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
วัน / เวลา
Admin
นายโสภณ มะโนมะยา
สอบป้องข้อเสนอฯ
การบริหารการศึกษา
  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 / 2 / 2560
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ
นายโสภณ มะโนมะยา
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
การบริหารการศึกษา
  รูปแบบการพัฒนาครูด้วยแนวคิดจิตศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 / 11 / 2561
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ
นายโสภณ มะโนมะยา
สอบสัมมนาครั้งที่ 2
การบริหารการศึกษา
  รูปแบบการพัฒนาครูด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
10 / 10 / 2562
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ


> > ไปหน้าตารางสอบ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์