ค้นหารหัสนักศึกษา เลขที่ 6019011002 เจอจำนวน 1 ตาราง
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
วัน / เวลา
Admin
นายธนาชัย สุนทรอนันตชัย
สอบวัดคุณสมบัติ
นิติศาสตร์
  มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหลักนิติธรรม
17 / 10 / 2562
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ


> > ไปหน้าตารางสอบ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์