ค้นหารหัสนักศึกษา เลขที่ 6019011007 เจอจำนวน 2 ตาราง
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
วัน / เวลา
Admin
นายธนสร สุทธิบดี
สอบวัดคุณสมบัติ
นิติศาสตร์
  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับใบตราส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
15 / 8 / 2562
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ
นายธนสร สุทธิบดี
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
นิติศาสตร์
  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับใบตราส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
17 / 10 / 2562
19.30 - 20.30
แก้ไขลบ


> > ไปหน้าตารางสอบ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์