ค้นหารหัสนักศึกษา เลขที่ 6019101006 เจอจำนวน 2 ตาราง
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
วัน / เวลา
Admin
นางสาวธนิดา ยอดทอง
สอบวัดคุณสมบัติ
บริหารธุรกิจ
  อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
21 / 5 / 2562
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ
นางสาวธนิดา ยอดทอง
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
บริหารธุรกิจ
  อิทธิพลของการปรับสู่เทคโนโลยีดิจิทัลต่อความภักดีของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
28 / 10 / 2562
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ


> > ไปหน้าตารางสอบ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์