ค้นหารหัสนักศึกษา เลขที่ 6019801002 เจอจำนวน 2 ตาราง
ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขา
หัวข้อ
วัน / เวลา
Admin
นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ
สอบวัดคุณสมบัติ
รัฐศาสตร์
  การนำผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ.2016 มาปฏิบัติในประเทศไทย
18 / 12 / 2561
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ
นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ
สอบสัมมนาครั้งที่ 1
รัฐศาสตร์
  ประสิทธิผลของการนำมติที่ประชุม UNGASS 2016 ไปปฏิบัติในประเทศไทย
21 / 10 / 2562
18.30 - 19.30
แก้ไขลบ


> > ไปหน้าตารางสอบ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์