• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่27

Master of Political Science Program (Public Administration and law) M.Pol.Sc .
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย
" พัฒนาวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา ด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย "

#รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่27 #PAL27
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ (ก.พ.)
รับรอง #สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 สมัคร Online ที่ www.pal.ru.ac.th
หรือสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 402 อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 170,000.- บาท แบ่งชำระเป็น 7 งวด

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-2310-8000 ต่อ 3760, 3768,3766,3767

© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##