• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 รุ่นที่ 47

 

โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 รุ่นที่ 47

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นายกานดิศ ศิริสานต์
พันตำรวจโทคเชนท์ พันนุมา
นายคณิน วงศ์ใหญ่
นางชลธิชา สมสอาด
นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
นางสาวปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
พันตำรวจโทหญิงวาชิณี ยศปัญญา
นางศิริวรรณ กมลสุขสถิต
พันตำรวจโทฉัตรชัย ภูเจริญ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นางสาวจิตสุดา เพ็ญศิริวรทรัพย์
นางสาวปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์
นายสุวิทย์ ฉันทไกรวัฒน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ
นายศิริวรรธน์ พัชรนิวัฒนากุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
นายเริงรณ ล้อมลาย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
นายปกรณ์ กำลังเอก

----------------------------------------------------------------------
รับจริง วันพุธที่ 22 – วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##