• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

การแจ้งจบการศึกษา

การแจ้งจบการศึกษา

 

 

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
  • แบบส่งเอกสารเพื่อการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.4
  • แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.5
  • แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.9
  • แบบรับรองผลการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.11

 

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved