• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

สัมมนา ครั้งที่ 1

เน้นระเบียบวิธีวิจัยเป็นสำคัญ เป็นแบบแผนของการวิจัยมีการนำเสนอข้อมูล  อย่างมีขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

ขั้นตอนการจองสอบสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
  • สัมมนา ครั้งที่ 1
ปร.ด.4
  • สัมมนา ครั้งที่ 1 (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ปร.ด.4.1
  • สัมมนา ครั้งที่ 1 (ประธานสาขา)
ปร.ด.4.2
     
  • ใบส่งเอกสาร สัมมนา ครั้งที่ 1 (ฉบับแก้ไข)
ปร.ด.7

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##