Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015


 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT
- ตรวจสอบรายชื่อรับบัตร
ประจำตัวนักศึกษา

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
5 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2527389 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

นักศึกษาที่แบ่งชำระลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนงวดที่ 2 ส่วนกลาง วันศุกร์ที่ 5 - วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 // ส่วนภูมิภาค วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 41 (458)  20/01/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนกลาง (92)  18/01/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนภูมิภาค (67)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (69)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนภูมิภาค (57)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนกลาง (62)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนภูมิภาค (51)  18/01/2016

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 5-6 พ.ย. 2558 (157)  17/12/2015

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 25-56 ต.ค. 2558 (127)  17/12/2015

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง // 15 พ.ย.- 10 ธ.ค. 2558 (158)  17/12/2015

- ตารางการบรรยาย วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9903 (313)  01/12/2015

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 (858)  05/11/2015

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 (844)  05/11/2015

- ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ส่วนกลาง (651)  24/09/2015

- ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ส่วนภูมิภาค (311)  24/09/2015

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 ส่วนกลาง (191)  24/09/2015

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 ส่วนภูมิภาค (136)  24/09/2015

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง // 15 ส.ค.- 26 ก.ย. 2558 (365)  19/10/2015

- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ของนศ.รหัส 52 ส่วนกลาง ภาค 2/2558 (180)  15/09/2015

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (3230)  19/11/2014

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง (20-22 กย. 2556) (578)  11/06/2014

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนกลาง (770)  01/10/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนกลาง (1612)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง (ภูมิภาค เทียบโอน) // 5-10 ต.ค. 2558 (321)  19/10/2015

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ของนศ.รหัส 52 ส่วนภูมิภาค ภาค2/2558 (139)  15/09/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 52 (1267)  20/03/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 51 (721)  20/03/2015

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (707)  09/02/2015

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง (24-26 พ.ค. 2556) (617)  11/06/2014

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (746)  18/12/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1446)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (2038)  20/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (5112)  03/12/2010

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559


ติดต่อเรา :
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
Email :
    phd-program@hotmail.com


ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664