Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015
 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
2 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2902041 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

## กำหนดลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2560 วันที่ 15-17 ธ.ค. 2560 
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- กำหนดลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2560 วันที่ 15-17 ธ.ค. 2560 (79) ล่าสุด!! 13/12/2017

- กำหนดการ โครงการฝึกอบรม ระเบียบวิธีการวิจัย ปีการศึกษา 2560 (141)  07/12/2017

- ระบบตรวจสอบรายชื่อ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (117)  27/11/2017

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง - นศ.ส่วนกลาง // 7 ต.ค. - 11 พ.ย. 2560 (209)  21/11/2017

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง - นศ.เทียบโอน // 8 ต.ค. - 12 พ.ย. 2560 (147)  21/11/2017

- ปฏิทินการศึกษา นศ.รหัส 54 ที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค 2/2560 (146)  03/11/2017

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 และภาคฤดุร้อน ปีการศึกษา 2560 (320)  03/11/2017

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา รหัส 54 (98)  31/10/2017

- การแก้ I (ไอ) วิชาระเบียบวิธีการวิจัยและวิชาขอบเขตฯ - รหัส 59 (103)  18/10/2017

- คู่มือเข้าใช้ ระบบอักขราวิสุทธิ์ (256)  20/09/2017

- แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาฯ (473)  19/09/2017

- ประกาศ ม.ร. เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาฯ (496)  15/09/2017

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับนักษาปริญญาเอก // 25 มิ.ย.-20 ส.ค. 60 (612)  05/09/2017

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (790)  18/07/2017

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (1134)  28/06/2017

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง // 26 ก.พ.- 26 มี.ค. 60 (492)  19/05/2017

- ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ฯ ภาค1/2560 (616)  26/04/2017

- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 (435)  18/04/2017

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ภาค 1/2560 (2327)  22/03/2017

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 - รหัส 54 ส่วนกลาง (566)  23/01/2017

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560 - รหัส 54 ส่วนภูมิภาค (369)  23/01/2017

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - เทียบโอนส่วนภูมิภาค // 4-5 ธ.ค. 2559 (576)  22/12/2016

- ปฏิทินตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2559 (773)  19/10/2016

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (656)  16/06/2016

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- การแก้ I วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส 58 (439)  16/01/2017

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (774)  18/01/2016

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- การแก้ I วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส 58 ภูมิภาค (363)  16/01/2017

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2560 (1720)  29/06/2017

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเทียบโอน ปีการศึกษา 2560 (735)  29/06/2017

- ม.รามคำแหงยืนยัน (329)  15/05/2017

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1605)  09/02/2015

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (1333)  18/12/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (6362)  03/12/2010

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2560


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664