Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
edurs.ru.ac.th
ba.ru.ac.th/mk
grad.ru.ac.th
 
 

 
- การเรียนการสอน
ส่วนภูมิภาค
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
คู่มือการติดตั้ง
- Proxy Server
ของสำนักหอสมุดกลาง

- Email Account
- ระบบลงทะเบียนใช้
Internet
- Login เข้าใช้งานและ
Logout ออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้ Internet

 

 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
3 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2434833 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

ข่าวประกาศด่วน !!
 
- ประกาศหยุดทำการห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 และ 10-11 ก.ย. 2558 (18) ล่าสุด!! 28/08/2015

- นักศึกษากรณีเทียบโอน ส่วนกลางรหัส 58 ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (84)  19/08/2015

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา 23/08/2558 (61)  19/08/2015

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา 26/07/2558 (328)  24/07/2015

- เปิดอบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง (313)  21/07/2015

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา 19/07/2558 (234)  17/07/2015

- เชิญชวนเข้าร่วมและรับฟัง การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 17 (834)  07/07/2015

- รายชื่อผู้ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ ภาค1/2558 - ส่วนกลาง (222)  07/07/2015

- รายชื่อผู้ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ ภาค1/2558 - ส่วนภูมิภาค (137)  07/07/2015

- ตารางการบรรยายวิชาขอบเขตเเละวิธีการศึกษา ภาค 1/2558 (536)  24/06/2015

- ตารางการบรรยายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย ภาค 1/2558 (423)  24/06/2015

- ประกาศหยุดทำการ สำนักงานโครงการฯ วันที่ 26-28 มิ.ย. 255 (123)  23/06/2015

- ปฏิทินการศึกษา น.ศ.ขอผ่อนผันต่อฯ ภาค 1/2558 - ส่วนภูมิภาค (227)  25/05/2015

- ปฏิทินการศึกษา น.ศ.ขอผ่อนผันต่อฯ ภาค 1/2558 - ส่วนกลาง (228)  25/05/2015

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2558 - ส่วนภูมิภาค (346)  25/05/2015

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2558 - ส่วนกลาง (479)  25/05/2015

- ผลสอบอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง 10 ม.ค. - 14 ก.พ. 2558 (589)  20/02/2015

- ผลสอบซ่อมอังกฤษระดับสูง - ส่วนภูมิภาค 31ต.ค. - 2 พ.ย. 2557 (369)  26/12/2014

- ผลสอบซ่อมอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง 7-9 พ.ย. 2557 (336)  26/12/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง ส่วนภูมิภาค ( 20 - 25 ต.ค. 2557 ) (565)  29/10/2014

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาค (26-28 ก.ย. 2557) (439)  15/10/2014

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (843)  27/01/2015

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (2250)  19/11/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง ส่วนกลาง (2 ก.พ.- 11 พ.ค. 57) (830)  29/07/2014

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง (28 ก.พ.- 2 มี.ค. 57) (466)  29/07/2014

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง ส่วนกลาง (10 -12 ก.ค. 57) (404)  29/07/2014

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง (20-22 กย. 2556) (427)  11/06/2014

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนกลาง (647)  01/10/2013

- ผลภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษารุ่นที่ 12 ส่วนกลาง (1114)  29/07/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนกลาง (1437)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2558 (642)  27/01/2015

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาส่วนภูมิภาค (4-9 พ.ย.2556) (904)  17/01/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง นักศึกษาส่วนภูมิภาค (8-13 ก.ค.2556) (595)  15/01/2014

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 52 (822)  20/03/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 51 (467)  20/03/2015

- ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานุพนธ์/สารนิพนธ์ (318)  18/03/2015

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (516)  09/02/2015

- ข่าว : เล็งขึ้นบัญชีดำอาจารย์ที่ปรึกษา ปล่อย น.ศ.ลอกวิทยานิพนธ์ (1265)  22/07/2014

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง (24-26 พ.ค. 2556) (473)  11/06/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง น.ศ.เทียบโอน (22 ก.ย. - 7 ต.ค. 55) (787)  17/01/2014

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (616)  18/12/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1249)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (1687)  20/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (4780)  03/12/2010

 

วันที่ 3 กันยายน 2558


ติดต่อเรา :
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
Email :
    phd-program@hotmail.com


ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย

เปลี่ยนป.โท แผน ข. เป็นแผน ก................................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664