Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015


 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT
- ตรวจสอบรายชื่อรับบัตร
ประจำตัวนักศึกษา

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
4 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2583042 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

** รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 เม.ย. - 4 พ.ค. 2559 // จำหน่ายใบสมัครแล้ว ณ บัดนี้
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 18 // 1 พ.ค. 2559 (68) ล่าสุด!! 28/04/2016

- ขยายวันจำหน่ายใบสมัครและเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง (602)  07/04/2016

- ขยายวันจำหน่ายใบสมัครและเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (273)  07/04/2016

- ประกาศ ปิดห้องคอมพิวเตอร์ 6 เม.ย. - 9 พ.ค.59 (38)  04/04/2016

- ขอเชิญชวนเข้าร่วมและรับฟัง การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 18 (322)  23/03/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 - ส่วนกลาง (415)  15/02/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 - ส่วนภูมิภาค (276)  15/02/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนกลาง (278)  18/01/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนภูมิภาค (190)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (205)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนภูมิภาค (168)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนกลาง (182)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนภูมิภาค (154)  18/01/2016

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 5-6 พ.ย. 2558 (266)  17/12/2015

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 25-56 ต.ค. 2558 (217)  17/12/2015

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง // 15 พ.ย.- 10 ธ.ค. 2558 (281)  17/12/2015

- ตารางการบรรยาย วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9903 (445)  01/12/2015

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 (1160)  05/11/2015

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 (1213)  05/11/2015

- ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ส่วนกลาง (801)  24/09/2015

- ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ส่วนภูมิภาค (394)  24/09/2015

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 ส่วนกลาง (274)  24/09/2015

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 ส่วนภูมิภาค (179)  24/09/2015

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง // 15 ส.ค.- 26 ก.ย. 2558 (539)  19/10/2015

- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ของนศ.รหัส 52 ส่วนกลาง ภาค 2/2558 (267)  15/09/2015

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (3563)  19/11/2014

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง (20-22 กย. 2556) (660)  11/06/2014

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนกลาง (824)  01/10/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนกลาง (1718)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง (ภูมิภาค เทียบโอน) // 5-10 ต.ค. 2558 (489)  19/10/2015

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ของนศ.รหัส 52 ส่วนภูมิภาค ภาค2/2558 (226)  15/09/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 52 (1451)  20/03/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 51 (861)  20/03/2015

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (812)  09/02/2015

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง (24-26 พ.ค. 2556) (710)  11/06/2014

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (810)  18/12/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1550)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (2221)  20/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (5260)  03/12/2010

 

วันที่ 30 เมษายน 2559


ติดต่อเรา :
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
Email :
    phd-program@hotmail.com


ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664