Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง )
คลิก ดูปฏิทินการรับรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2557
 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
edurs.ru.ac.th
ba.ru.ac.th/mk
grad.ru.ac.th
 
 

 
- การเรียนการสอน
ส่วนภูมิภาค
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
คู่มือการติดตั้ง
- Proxy Server
ของสำนักหอสมุดกลาง

- Email Account
- ระบบลงทะเบียนใช้
Internet
- Login เข้าใช้งานและ
Logout ออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้ Internet

 

 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
6 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2066045 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

\\\ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาค 1/2557 ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค แล้วบัดนี้ (เว้นหยุดนักขัตฤกษ์) \\\
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ส่วนกลาง 2557 (255)  09/04/2014

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ส่วนภูมิภาค 2557 (170)  09/04/2014

- ปิดห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-30 เม.ย. 57 (42)  02/04/2014

- ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ส่วนกลาง (362)  25/02/2014

- ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ส่วนภูมิภาค (218)  25/02/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง ส่วนกลาง (5 ต.ค. 56-16 ม.ค. 57) (388)  04/02/2014

- การแก้ I วิชาวิเคาระห์เชิงปริมาณ,วิชาการศึกษาอิสระ ส่วนกลาง รหัส55 (164)  03/02/2014

- การแก้ I วิชาวิเคาระห์เชิงปริมาณ,วิชาการศึกษาอิสระ ส่วนภูมิภาค รหัส55 (143)  03/02/2014

- การผ่อนผันต่อระยะเวลากรศึกษาของนักศึกษา รหัส 51 - ส่วนกลาง (228)  24/01/2014

- การผ่อนผันต่อระยะเวลากรศึกษาของนักศึกษา รหัส 51 - ส่วนภูมิภาค (173)  24/01/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาส่วนภูมิภาค (4-9 พ.ย.2556) (314)  17/01/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง น.ศ.เทียบโอน (22 ก.ย. - 7 ต.ค. 55) (173)  17/01/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง นักศึกษาส่วนภูมิภาค (8-13 ก.ค.2556) (243)  15/01/2014

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (227)  18/12/2013

- ตารางการบรรยาย วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9903 - ส่วนกลาง (411)  28/11/2013

- ตารางการบรรยาย วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9903 - ส่วนภูมิภาค (305)  28/11/2013

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาค 1/2557 - ส่วนกลาง (3439)  20/11/2013

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาค 1/2557 - ส่วนภูมิภาค (2454)  20/11/2013

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนกลาง (281)  01/10/2013

- ผลภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษารุ่นที่ 12 ส่วนกลาง (673)  29/07/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนกลาง (850)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนภูมิภาค (223)  01/10/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนภูมิภาค (750)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ผลสอบโครงการภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 11 (1008)  05/11/2013

- ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ภาค 2/2556 (548)  29/10/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (654)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (691)  20/08/2013

- ปฏิทินการขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการเขียนงานนิพนธ์ (440)  01/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (3625)  03/12/2010

 

วันที่ 20 เมษายน 2557


ติดต่อเรา :
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
Email :
    phd-program@hotmail.com


ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย

เปลี่ยนป.โท แผน ข. เป็นแผน ก................................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664