Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015


 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT
- ตรวจสอบรายชื่อรับบัตร
ประจำตัวนักศึกษา

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
3 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2619461 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

** รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 เม.ย. - 4 พ.ค. 2559 // จำหน่ายใบสมัครแล้ว ณ บัดนี้
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเทียบโอน ปีการศึกษา 2559 - เพิ่มเติม (30) ล่าสุด!! 27/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 - เพิ่มเติม (30) ล่าสุด!! 27/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 - เพิ่มเติม (27) ล่าสุด!! 27/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา - ส่วนภูมิภาค (78) ล่าสุด!! 24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาระเบียบวิธีการวิจัย - ส่วนภูมิภาค (53) ล่าสุด!! 24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา - ส่วนกลาง (53) ล่าสุด!! 24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาระเบียบวิธีการวิจัย - ส่วนกลาง (49) ล่าสุด!! 24/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 (137) ล่าสุด!! 24/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเทียบโอน ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 (69) ล่าสุด!! 24/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 (177) ล่าสุด!! 23/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเทียบโอน ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 (77) ล่าสุด!! 23/06/2016

- กำหนดวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และกรณีเทียบโอน ภาค 1/2559 (105) ล่าสุด!! 23/06/2016

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (144)  16/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรณีเทียบโอน - เพิ่มเติม (125)  16/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่วนภูมิภาค - เพิ่มเติม 15/06/59 (123)  16/06/2016

- อีกหนึ่งความภูมิใจ พ.ต.ท.ดร.สมนึก 3 ปี คว้านิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (224)  14/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่วนกลาง - เพิ่มเติม (170)  13/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่วนภูมิภาค - เพิ่มเติม (119)  13/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรณีเทียบโอน ปีการศึกษา 2559 (116)  13/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559 - ส่วนกลาง (303)  07/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559 - ส่วนภูมิภาค (220)  07/06/2016

- กำหนดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่/เทียบโอน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (306)  02/06/2016

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน ปีการศึกษา 2559 (586)  03/05/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2559 - ส่วนกลาง (533)  03/05/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2559 - ส่วนภูมิภาค (355)  03/05/2016

- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค1/2559 (183)  03/05/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 - ส่วนภูมิภาค (358)  15/02/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (297)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนภูมิภาค (228)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนกลาง (269)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนภูมิภาค (217)  18/01/2016

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 (1339)  05/11/2015

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 (1419)  05/11/2015

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนกลาง (370)  18/01/2016

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง // 15 ส.ค.- 26 ก.ย. 2558 (644)  19/10/2015

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (3738)  19/11/2014

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง (20-22 กย. 2556) (723)  11/06/2014

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนกลาง (860)  01/10/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนกลาง (1783)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนภูมิภาค (253)  18/01/2016

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 5-6 พ.ย. 2558 (338)  17/12/2015

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 25-56 ต.ค. 2558 (281)  17/12/2015

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง (ภูมิภาค เทียบโอน) // 5-10 ต.ค. 2558 (566)  19/10/2015

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง // 15 พ.ย.- 10 ธ.ค. 2558 (385)  17/12/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 52 (1605)  20/03/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 51 (952)  20/03/2015

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (885)  09/02/2015

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง (24-26 พ.ค. 2556) (763)  11/06/2014

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (863)  18/12/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1616)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (2358)  20/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (5371)  03/12/2010

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2559


ติดต่อเรา :
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
Email :
    phd-program@hotmail.com


ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664