Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015

 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT
- ตรวจสอบรายชื่อรับบัตร
ประจำตัวนักศึกษา

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
3 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2680242 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

## ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 // ส่วนกลาง วันที่ 11-14 พ.ย. 2559 // ส่วนภูมิภาค วันที่ 15 พ.ย. 2559
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- ปฏิทินตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2559 (28) ล่าสุด!! 19/10/2016

- ปฏิการศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค 2/2559 - ส่วนภูมิภาค (20) ล่าสุด!! 19/10/2016

- ปฏิการศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค 2/2559 - ส่วนกลาง (16) ล่าสุด!! 19/10/2016

- ปฏิทินการศึกษาภาค 2/2559 และภาคฤดูร้อน - ส่วนภูมิภาค (25) ล่าสุด!! 19/10/2016

- ปฏิทินการศึกษาภาค 2/2559 และภาคฤดูร้อน - ส่วนกลาง (19) ล่าสุด!! 19/10/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 02/10/2559 (89)  30/09/2016

- ขอเชิญชวนเข้าร่วมและรับฟัง การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 19 (159)  28/09/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 25/09/2559 (102)  23/09/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 04/09/2559 (138)  02/09/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ น.ศ.ส่วนกลาง รหัส 53 ภาค 2/2559 (140)  29/08/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ น.ศ.ส่วนภูมิภาค รหัส 53 ภาค 2/2559 (98)  29/08/2016

- การแก้ I (ไอ) วิชาระเบียบฯ และวิชาขอบเขตฯ รหัส 58- ส่วนกลาง (74)  29/08/2016

- การแก้ I (ไอ) วิชาระเบียบฯ และวิชาขอบเขตฯ รหัส 58- ส่วนภูมิภาค (71)  29/08/2016

- เปิดอบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง สำหรับนักเรียนปริญญาเอก (363)  17/08/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 31/07/2559 (240)  29/07/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 10/07/2559 (224)  08/07/2016

- ตารางบรรยาย วิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา - ส่วนภูมิภาค (372)  24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาระเบียบวิธีการวิจัย - ส่วนภูมิภาค (304)  24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา - ส่วนกลาง (305)  24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาระเบียบวิธีการวิจัย - ส่วนกลาง (258)  24/06/2016

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (250)  16/06/2016

- อีกหนึ่งความภูมิใจ พ.ต.ท.ดร.สมนึก 3 ปี คว้านิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (616)  14/06/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2559 - ส่วนกลาง (825)  03/05/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2559 - ส่วนภูมิภาค (523)  03/05/2016

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 (725)  23/06/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนกลาง (470)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (391)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนกลาง (358)  18/01/2016

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (4080)  19/11/2014

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนกลาง (931)  01/10/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนกลาง (1881)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนภูมิภาค (357)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนภูมิภาค (307)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนภูมิภาค (294)  18/01/2016

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 5-6 พ.ย. 2558 (421)  17/12/2015

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 25-56 ต.ค. 2558 (351)  17/12/2015

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค1/2559 (298)  03/05/2016

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง // 15 พ.ย.- 10 ธ.ค. 2558 (516)  17/12/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 52 (1786)  20/03/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 51 (1066)  20/03/2015

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (991)  09/02/2015

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (937)  18/12/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1741)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (2539)  20/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (5626)  03/12/2010

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2559


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664

เพิ่มเพื่อนต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664