Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง )
 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
edurs.ru.ac.th
ba.ru.ac.th/mk
grad.ru.ac.th
 
 

 
- การเรียนการสอน
ส่วนภูมิภาค
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
คู่มือการติดตั้ง
- Proxy Server
ของสำนักหอสมุดกลาง

- Email Account
- ระบบลงทะเบียนใช้
Internet
- Login เข้าใช้งานและ
Logout ออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้ Internet

 

 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
13 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2338950 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

ข่าวประกาศด่วน !!
 
- คู่มือการจัดทำต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ ใน“การประชุมวิชาการระดับชาติฯ (130)  08/04/2015

- การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ ฯ ครั้งที่ 16 (224)  08/04/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 52 (330)  20/03/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 51 (195)  20/03/2015

- ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - ส่วนกลาง (178)  19/03/2015

- ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - ส่วนภูมิภาค (104)  19/03/2015

- ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานุพนธ์/สารนิพนธ์ (127)  18/03/2015

- ผลสอบอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง 10 ม.ค. - 14 ก.พ. 2558 (320)  20/02/2015

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (335)  09/02/2015

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (423)  27/01/2015

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2558 (325)  27/01/2015

- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาส่วนกลาง รหัส 52 (158)  26/01/2015

- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาส่วนภูมิภาค รหัส 52 (130)  26/01/2015

- การแก้ I ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - กลาง 56 (171)  16/01/2015

- การแก้ I ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ภูมิภาค 56 (126)  16/01/2015

- ผลสอบซ่อมอังกฤษระดับสูง - ส่วนภูมิภาค 31ต.ค. - 2 พ.ย. 2557 (217)  26/12/2014

- ผลสอบซ่อมอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง 7-9 พ.ย. 2557 (162)  26/12/2014

- ตารางการบรรยายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9903 - ส่วนกลาง (338)  04/12/2014

- ตารางการบรรยายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 9903 - ส่วนภูมิภาค (205)  04/12/2014

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (1200)  19/11/2014

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2558 (802)  19/11/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง ส่วนภูมิภาค ( 20 - 25 ต.ค. 2557 ) (415)  29/10/2014

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาค (26-28 ก.ย. 2557) (315)  15/10/2014

- ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฏีนิพนธ์ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2557 (436)  03/10/2014

- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาฯ ส่วนภูมิภาค รหัส 51 ภาค 2/2557 (209)  03/09/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาค (21-26 ก.ค. 2557) (381)  22/08/2014

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง ส่วนกลาง (2 ก.พ.- 11 พ.ค. 57) (657)  29/07/2014

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง (28 ก.พ.- 2 มี.ค. 57) (349)  29/07/2014

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง ส่วนกลาง (10 -12 ก.ค. 57) (290)  29/07/2014

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง (20-22 กย. 2556) (323)  11/06/2014

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนกลาง (544)  01/10/2013

- ผลภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษารุ่นที่ 12 ส่วนกลาง (1000)  29/07/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนกลาง (1299)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาส่วนภูมิภาค (4-9 พ.ย.2556) (792)  17/01/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง นักศึกษาส่วนภูมิภาค (8-13 ก.ค.2556) (513)  15/01/2014

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนภูมิภาค (1239)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- ข่าว : เล็งขึ้นบัญชีดำอาจารย์ที่ปรึกษา ปล่อย น.ศ.ลอกวิทยานิพนธ์ (994)  22/07/2014

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง (24-26 พ.ค. 2556) (359)  11/06/2014

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง น.ศ.เทียบโอน (22 ก.ย. - 7 ต.ค. 55) (617)  17/01/2014

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (500)  18/12/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1095)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (1397)  20/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (4487)  03/12/2010

 

วันที่ 21 เมษายน 2558


ติดต่อเรา :
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
Email :
    phd-program@hotmail.com


ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย

เปลี่ยนป.โท แผน ข. เป็นแผน ก................................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664