Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สาขาวิทยบริการฯ
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT
- ตรวจสอบรายชื่อรับบัตร
ประจำตัวนักศึกษา

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
2 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2653052 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา

ข่าวประกาศด่วน !!
 
- เปิดอบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง สำหรับนักเรียนปริญญาเอก (158)  17/08/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 31/07/2559 (161)  29/07/2016

- กำหนดวันอบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง - น.ศ.เทียบโอน รหัส 59 (194)  21/07/2016

- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาขอบเขตฯ 10/07/2559 (167)  08/07/2016

- ตารางบรรยาย วิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา - ส่วนภูมิภาค (282)  24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาระเบียบวิธีการวิจัย - ส่วนภูมิภาค (230)  24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาขอบเขตและวิธีการศึกษา - ส่วนกลาง (218)  24/06/2016

- ตารางบรรยาย วิชาระเบียบวิธีการวิจัย - ส่วนกลาง (165)  24/06/2016

- ติดตามข่าวของโครงการฯ ทางแอพพลิเคชั่น LINE (206)  16/06/2016

- อีกหนึ่งความภูมิใจ พ.ต.ท.ดร.สมนึก 3 ปี คว้านิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (421)  14/06/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2559 - ส่วนกลาง (684)  03/05/2016

- ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2559 - ส่วนภูมิภาค (444)  03/05/2016

 
ข่าวส่วนกลาง ปริญญาเอก
 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 - เพิ่มเติม2 (482)  05/07/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 - เพิ่มเติม (336)  27/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 (436)  23/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเทียบโอน ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559 (199)  23/06/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนกลาง (432)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนกลาง (348)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนกลาง (317)  18/01/2016

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง // 15 ส.ค.- 26 ก.ย. 2558 (712)  19/10/2015

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2558 (3913)  19/11/2014

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง (20-22 กย. 2556) (762)  11/06/2014

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษา รหัส 50 ที่ขอผ่อนผันต่อการศึกษา ส่วนกลาง (891)  01/10/2013

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 49 และ 50 - ส่วนกลาง (1828)  29/04/2013

 
ข่าวส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 (475)  28/06/2016

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเทียบโอน ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2559 (186)  24/06/2016

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา รหัส 53 - ส่วนภูมิภาค (306)  18/01/2016

- การแก้ไอ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - ส่วนภูมิภาค (271)  18/01/2016

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต่อระยะเวลาฯ รหัส 52 - ส่วนภูมิภาค (255)  18/01/2016

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 5-6 พ.ย. 2558 (378)  17/12/2015

- ผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนภูมิภาคเทียบโอน // 25-56 ต.ค. 2558 (315)  17/12/2015

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง (ภูมิภาค เทียบโอน) // 5-10 ต.ค. 2558 (616)  19/10/2015

 
ข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปริญญาเอก
 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีเทียบโอน ปีการศึกษา 2559 - เพิ่มเติม (247)  27/06/2016

- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค1/2559 (228)  03/05/2016

- ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสูง - ส่วนกลาง // 15 พ.ย.- 10 ธ.ค. 2558 (451)  17/12/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 52 (1695)  20/03/2015

- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รหัส 51 (1008)  20/03/2015

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (943)  09/02/2015

- ผลสอบซ่อม ภาษาอังกฤษระดับกลาง - ส่วนกลาง (24-26 พ.ค. 2556) (808)  11/06/2014

- ประกาศ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนรายวิชา (900)  18/12/2013

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1677)  20/08/2013

- เกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (2439)  20/08/2013

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (5500)  03/12/2010

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2559


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664

เพิ่มเพื่อนต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664