Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015

 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัณฑิตวิทยาลัย
หอสมุดกลาง
บริหารรัฐกิจและกฏหมาย
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
2 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
3055869 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ( ปริญญาเอก )        
  สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมวิทยา


## ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561 - วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
ข่าวประกาศด่วน !!
 
- ขอเชิญชวนเข้าร่วมและรับฟัง การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 23 (35) ล่าสุด!! 19/11/2018

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (135)  08/11/2018

- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ และนักศึกษากรณีเทียบโอน ภาค2/2561 (344)  30/10/2018

- การขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 (167)  08/10/2018

- ปฏิทินการศึกษาภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (350)  01/10/2018

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษารหัส 54 ที่ขอต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 2/2561 (104)  01/10/2018

- ขอแสดงความยินดี นายวีรวัฒน์ จันทรัตนะ ได้รับทุนจาก วช. (260)  05/09/2018

- กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 22 (225)  30/08/2018

- ขยายระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการทำงานนิพนธ์ฯ (165)  16/08/2018

- เปิดอบรมเทคนิคการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (475)  13/07/2018

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (479)  22/06/2018

- ปฏิทินการศึกษานักศึกษาปริญญาเอก ที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลา ภาค1/2561 (481)  22/06/2018

- ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาปริญญาเอก ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (1378)  22/06/2018

- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาค1/2561 (11291)  19/01/2018

- ระบบตรวจสอบรายชื่อ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (596)  27/11/2017

- คู่มือเข้าใช้ ระบบอักขราวิสุทธิ์ (769)  20/09/2017

- แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาฯ (921)  19/09/2017

- ประกาศ ม.ร. เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาฯ (977)  15/09/2017

- แนวทางการขึ้นสอบและเกณฑ์การประเมินผลการสอบฯ (1226)  18/07/2017

 
ข่าวทั่วไป
 
- การผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษาฯ รหัส 55 ภาค 1/2561 (569)  09/02/2018

- การแก้ i (ไอ) วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการศึกษาอิสระ - รหัส59 (292)  23/01/2018

- บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2252)  09/02/2015

- Update!!! ติดตามตารางสอบสัมมนาฯ ทางมือถือ (6900)  03/12/2010

 
สอบระดับปริญญาเอก
 
- example1 (60)  13/11/2018

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664