Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015

 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
KM
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- วารสาร
- งายวิจัย
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานภายใน ม.ร.
แผนที่มหาวิทยาลัย
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
5 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
3195076 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

ขั้นตอนการศึกษา
 
     สอบวัดคุณสมบัติ

    สาระสำคัญที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม รายละเอียดของการค้นคว้า
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 
     สัมมนา ครั้งที่ 1
    เน้นระเบียบวิธีวิจัยเป็นสำคัญ เป็นแบบแผนของการวิจัย
มีการนำเสนอข้อมูล  อย่างมีขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล
จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
 
     สัมมนา ครั้งที่ 2
   การนำเสนอองค์รวมของดุษฎีนิพนธ์ เป็นผลของการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อค้นพบ สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
 
     สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ
 
*** แบบสรุปรายละเอียดขั้นตอนการศึกษา นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ได้ที่ เมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2562


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664