Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015

 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
KM
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- วารสาร
- งายวิจัย
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานภายใน ม.ร.
แผนที่มหาวิทยาลัย
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
4 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
3195098 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

ประวัติโครงการฯ
 


  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เริ่มขึ้น
จากการตัดสินใจของอธิการบดี ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ที่จะทำให้หลักสูตร
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกิดขึ้นอย่างจริงจังหลังจากที่ได้มีแผน
พัฒนามหาวิทยาลัยที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาเอกในปี 2540 ในการนี้ อธิการบดี
ได้มอบความไว้วางใจให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก ในสาขาวิชา
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เสนอไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยว่าจะเปิดตั้งแต่ปี
2540 แต่ยังไม่สามารถเปิดได้

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรโครงการปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ได้ติดต่อประสานงานกับ

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากทบวงมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบมาตรฐานอุดมศึกษา
(นายมนตรี นาคเจือ)

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงบประมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านอุดมศึกษาของไทย (นายอำพล ทิมาสาร)

(3) ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายเชษฐ์ บุญประเทือง)

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของโครงการฯ
(ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ) เพื่อร่วมมือกับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมอบหมายให้มาร่วมมือเป็นคณะกรรม
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ศาสตราจารย์ ดร.จุฑา เทียนไทย และ รองศาสตราจารย์ สุกัญญา ตันธนวัฒน์)
คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ที่ดำเนินการอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ที่จะทำให้ได้มาซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคม
ศาสตร์ ที่มีกระบวนการและระบบประกันคุณภาพที่เป็นจริงในด้านการปฏิบัติการ

หลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้จัดทำเพื่อประเดิมการดำเนินการในปี
แรกมี 6 หลักสูตร คือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยา-ให้คำปรึกษา และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลังจากที่อธิการบดี
ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงและได้ผ่านความเห็นชอบอนุมัติ
ให้ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการและคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรนี้มีการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน นับตั้งแต่ระบบ
การคัดเลือก/รับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษา
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์โดยกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิจากภายนอก การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและการประเมินเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรทุก 3 ปี

จำนวนนักศึกษาที่รับในปีแรก ได้สอบคัดเลือกสัมภาษณ์ผู้สนใจเข้ามาศึกษาทั้งหมด
262 คน จำแนกตามคณะ/ สาขาวิชาดังนี้

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 75 คน
สาขาวิชาสังคมวิทยา 58 คน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 57 คน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 27 คน
สาขาวิชานิติศาสตร์ 26 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3 คน
สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา 3 คน
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 4 คน
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 9 คน

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาแรก จำนวน 262 คน ในภาคการศึกษา
สอง มีนักศึกษาลงทะเบียน 234 คน ที่ได้สอบป้องกันข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์แล้ว 53 คน
ผ่านการสอบข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ 48 คน ได้ส่งข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(ฉบับแก้ไข) 6 คน

ในปีการศึกษา 2545 โครงการฯ จะเปิดรับสมัครรุ่น 2 โดยอาจมีสาขาวิชาที่จะเปิดเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ

(1) บริหารการศึกษา และ

(2) สื่อสารมวลชน รวมเป็น 11 สาขาวิชา

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมดังต่อไปนี้

อันดับ 1 : ปริญญาตรีตรงสาขาและปริญญาโทตรงสาขา เคยทำวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทมาก่อน

อันดับ 2 : ปริญญาตรีตรงสาขาและปริญญาโทตรงสาขา ไม่เคยทำวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทมาก่อน

อันดับ 3 : ปริญญาตรีไม่ตรงสาขาแต่ปริญญาโทตรงสาขา และเคยทำวิทยา-
นิพนธ์ปริญญา

การรับนักศึกษาขึ้นอยู่กับ

(1) ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้นว่าจะตรงกับขีดความสามารถทางด้านวิชาการ
ของคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือไม่

(2) ประวัติการศึกษา

(3) จดหมายแนะนำจากอาจารย์ จากสถาบันที่เคยศึกษาและจากนายจ้าง และ

(4) การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลโดยคณะกรรมการคัดเลือ

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2562


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664