Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015

 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
phd.ru.ac.th
pal.ru.ac.th
grad.ru.ac.th
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
12 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
2991186 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ จากโครงการฯ
 
สำหรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
- รายละเอียดในการจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื่องต้น
 
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา /หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
- ใบคำร้องขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
- แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
- แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
- แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
- แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ว.1)
- ใบคำร้องขออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
การศึกษาอิสระ
- แนวทางการจัดทำการศึกษาอิสระ
- ใบนำส่งรายงานการศึกษาอิสระ
- ใบแจ้งผลการศึกษาอิสระจากอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลแบบ A B
- ใบแจ้งผลการศึกษาอิสระจากอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลแบบ S U
- ใบแจ้งผล การศึกษาอิสระจากประธานสาขาวิชา
การสอบป้องกันข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
- แนวทางในการดำเนินการสอบป้องกันข้อเสนอฯ
- ใบจองการสอบป้องกันข้อเสนอฯ
- ใบนำส่ง ปร.ด. ขอสอบป้องกันข้อเสนอฯ
- ใบคำร้องขอสอบป้องกันข้อเสนอฯ
- ใบนำส่งแก้ไข ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
- ใบจองการสัมมนา 1
- ใบนำส่ง ปร.ด. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
- ใบคำร้องขอเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
- ใบนำส่งแก้ไข สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
- ใบจองการสัมมนา 2
- ใบนำส่ง ปร.ด. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
- ใบคำร้องขอเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
- ใบนำส่งแก้ไข สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
- ใบจองการสัมมนา 3
- ใบนำส่ง ปร.ด. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
- ใบคำร้องขอเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
- ใบนำส่งแก้ไข สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
- ใบจองการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
- ใบนำส่ง ปร.ด. ขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
- ใบคำร้องขอเข้าร่วมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
- แบบขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์ (ว.7)
- แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ว.8)
- ใบนำส่งแก้ไข สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
การแจ้งจบการแจ้งจบการศึกษา
- ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
- แบบส่งเอกสารเพื่อการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ (ว.4)
- แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ (ว.9)
- แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ (ว.5)
 
* แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป (ใช้ได้ทุกเรื่อง)
* แบบขอใบคำร้องเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจเครื่องมือการค้นคว้าฯ
* โลโก้พ่อขุน สำหรับทำรายงาน
* รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษารายเดือน
(สำหรับนักศึกษารายงาน อาจารย์ที่ปรึกษา) คนที่1 , คนที่2 , คนที่3
* รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษารายเดือน
(สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานนักศึกษา)
 
* แบบขอใบรับรองผลการเป็นนักศึกษาและการรายงานความก้าวหน้าฯ
* ฟอร์ม CompCode 
 

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2561


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | สาขาวิทยบริการฯ | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664