Ph.D. RU. OFFICIAL WEBSITE ( โครงการฯ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) 2015

 
หน้าแรก
ประวัติโครงการฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ขั้นตอนการศึกษา
การเทียบโอนการศึกษา
ตารางสอบสัมมนาฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
KM
 

 
- บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับน.ศ. ป.เอก
- วารสาร
- งายวิจัย
- การรับบัตรนักศึกษา
- สมัครสมาชิก
ใช้ ระบบอินเตอร์เนต
ภายใน ม.รามคำแหง
LOG_IN
LOG_OUT

 

 


 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานภายใน ม.ร.
แผนที่มหาวิทยาลัย
 
 

           

ขณะนี้มีผู้ชมอยู่
4 คน
ผู้ชมเว็บทั้งหมด
3195072 คน


        ฟังเพลงรามคำแหง
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ชื่อแบบฟอร์ม
ชื่อฟอร์ม
File
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
รายละเอียดในการจัดข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์
เบื่องต้น สำหรับสมัครเข้าศึกษา
 
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
แบบประวัติและผลงาน
  ปรด.1


แบบเสนอขอขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตศึกษา
(สำหรับบุคคลภายนอกที่ผลงานทางวิชาการตรงตามเกณ์ที่กำหนด)
อศ.2
แบบเสนอขอแต่งตั้งเป้นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(สำหรับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ )
อศ.3
ตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์   ปรด.1.1
แต่งตั้งเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์   ปรด.1.2
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  ปรด.1.3
การอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
อนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์   ปรด.2
อนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อดุษฎีนิพนธ์   ปรด.2.1
แบบเสนอเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
  ว.1
แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (บว.)   ว.2
สอบวัดคุณสมบัติ
สอบวัดคุณสมบัติ   ปรด.3
สอบวัดคุณสมบัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา)   ปรด.3.1
สอบวัดคุณสมบัติ (ประธานสาขา)   ปรด.3.2
สัมมนา ครั้งที่ 1
 สัมมนา ครั้งที่ 1   ปรด.4
สัมมนา ครั้งที่ 1 (อาจารย์ที่ปรึกษา)   ปรด.4.1
สัมมนา ครั้งที่ 1 (ประธานสาขา)   ปรด.4.2
สัมมนา ครั้งที่ 2
สัมมนา ครั้งที่ 2   ปรด.5
สัมมนา ครั้งที่ 2 (อาจารย์ที่ปรึกษา)   ปรด.5.1.
สัมมนา ครั้งที่ 2 (ประธานสาขา)   ปรด.5.2
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์   ปรด.6
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)   ปรด.6.1
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ประธานสาขา)   ปรด.6.2
แบบขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์ (บว.)   ว.7
แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
  ว.8
แบบเสนอขออนุมัติเปลื่อนชื่อเรื่อง (บว.)   ว.3
ส่งเอกสารสอบฉบับ (แก้ไข)   ปรด.7
การแจ้งจบการศึกษา
ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา  
แบบส่งเอกสารเพื่อการตรวจรูปแบบ
ดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
  ว.4
แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ (บว.)   ว.5
แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ (บว.)   ว.9
แบบรับรองผลการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ (บว.)   ว.11
แบบฟอร์มอื่นๆ
คำร้องทั่วไป   ปรด.8
คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
และรายงานความความก้าวหน้าทางการศึกษา
  ปรด.9
คำร้องขอหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูล
และหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
  ปรด.10
แบบบันทึกความก้าวหน้าของนักศึกษา  
แบบบันทึกการให้คำปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ (บว.)   ว.10
ใบแจ้งการชำระเงิน ( CompCode)  
* โลโก้พ่อขุน  
การศึกษาอิสระ IS
แนวทางการจัดทำการศึกษาอิสระ  
ใบนำส่งรายงานการศึกษาอิสระ  
ใบแจ้งผลการศึกษาอิสระ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลแบบ A B
 
ใบแจ้งผลการศึกษาอิสระจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลแบบ S U
 
ใบแจ้งผล การศึกษาอิสระจากประธานสาขาวิชา  
 

วันที่ 10 ธันวาคม 2562


ติดต่อเรา :
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
   
โทร. :

    08-0048-0600
    08-7917-3370
    02-310 8549
    02-310 8567
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664
ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ 

ต่อปริญญาโทบริหารรัฐกิจและกฏหมาย...............................................................................................................................................................................................................................................
  สงวนลิขสิทธิ์ (c) 2550 www.phd.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ # Back to Top
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  | หน้าแรก | ประวัติ | หลักสูตร | ขั้นตอนการศึกษา | หัวข้อการวิจัย | อาคารท่าชัย ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
  | ตารางขึ้นสอบ | ดาวน์โหลด | แผนที่ | โทร. 08-0048-0600, 08-7917-3370
 
    02-310 8549, 02-310 8566-7  
    0-2310-8000 ต่อ 4660-4664