(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา ภาค 1/2560
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
444 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
18/04/2017

วันหมดอายุข่าว

20/12/2017
   ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รหัสนักศึกษา 54
ที่ขอผ่อนผันต่อระยะเวลาการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :