(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: ประกาศ ม.ร. เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาฯ
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
1374 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
15/09/2017

วันหมดอายุข่าว

30/12/2019
    ประกาศ ม.ร. เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้าคว้าอิสระ

หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม แล้ว
ในระหว่างการทำหน้าที่ หากนักศึกษาที่อยู่ในการดูแล ขาดการติดต่อกับอาจารย์
ที่ปรึกษา เกิน 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน) และ/หรือ ไม่มีหลักฐาน
แสดงถึงความก้าวหน้าของผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
และการค้าคว้าอิสระ อย่างต่อเนื่องให้อาจารย์ที่ปรึกษานั้น สิ้นสุดการทำหน้าที่
ดูแลนักศึกษาดังกล่าว โดยทันที

** พร้อมให้ใช้ แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาฯ (ว.10) เพื่อใช้แนบเป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ดำเนินการขอยกเลิกการทำหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
(แบบฟอร์ม ว.10 แนบมากับประกาศ)
คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :