(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาฯ
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
1225 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
19/09/2017

วันหมดอายุข่าว

30/11/2019
   แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับปรุงเพื่อให้ใช้โปรแกรมระบบอักขราวิสุทธิ์
สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถศึกษารายละเอียด
และเข้าไปใช้งาน
http://www.grad.ru.ac.th/Akarawisut
เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
โครงการความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :