(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: ขอแสดงความยินดี นายวีรวัฒน์ จันทรัตนะ ได้รับทุนจาก วช.
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
790 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
05/09/2018

วันหมดอายุข่าว

19/07/2018
   โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอแสดงความยินดี นายวีรวัฒน์ จันทรัตนะ นักศึกษาสาขาวิจัยการศึกษา
ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่มา ข่าวประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :https://goo.gl/fnvM6h
  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :