(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
501 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
08/11/2018

วันหมดอายุข่าว

23/02/2019
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

**สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ของแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

ที่มา : facebook : PR Ramkhamhaeng University
https://goo.gl/BPQGrC
  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :