(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: ประกาศเปลี่ยนแปลง แบบประวัติและผลงานเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
460 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
22/01/2019

วันหมดอายุข่าว

30/10/2021
   ประกาศเปลี่ยนแปลง
แบบประวัติและผลงานเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (อศ.1)
แบบประวัติและผลงานเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (อศ.2)
แบบประวัติและผลงานเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (อศ.3)
( บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม อศ.1 อศ.2 และอศ.3
ได้ที่ :http://www.phd.ru.ac.th/light/?pageid=8
  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :