(- ข่าวประกาศ ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ -)
รายการข่าวประกาศ

พิมพ์หน้านี้ เรื่อง: เกณฑ์ในการยื่นเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขออนุมัติหัวข้อฯ
ส่วนกลาง


ผู้เข้าชมข่าวประกาศนี้
จำนวน (
863 ) คน

ข่าวประกาศนี้ลงโดย
admin

ประกาศ ณ วันที่
23/01/2019

วันหมดอายุข่าว

18/12/2021
   เกณฑ์ในการยื่นเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
และขออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
เริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


คลิกเพื่อดูเอกสารที่แนบมากับข่าวประกาศนี้


  
สำหรับเจ้าหน้าที่ :