โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • พิมพ์ใบสมัครเพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน
 • ชำระค่าสมัคร 5,000 บาท และค่าสัมภาษณ์ 5,000 บาท
 • ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางอีเมล phdru@ru.ac.th
 • จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริง ทางไปรษณีย์ถึง
  โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (ฝ่ายลงทะเบียน)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 4 ถนนรามคำแหง  
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240        
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

>>> คลิก! อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โทร. 08-7917-3370,06-1036-1870
 02-310-8549, 02-310-8566-67   

 

 

หลักฐานการสมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารการสมัครทุกชุด

1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว   1 ชุด
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท  3 ชุด
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท   3 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน   3 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   3 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว   6 รูป
7. ใบรับรองแพทย์   1 ชุด
8. ต้นฉบับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น  3 ชุด   ดาวน์โหลดตัวอย่าง
9. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน  2 ฉบับ ดาวน์โหลดแบบร่าง
10. จดหมายจากผู้บังคับบัญชา 1 คน (หากทำงานแล้ว)  1 ฉบับ ดาวน์โหลดแบบร่าง
11. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลบุคคลที่สาม (ระดับบัณฑิตศึกษา)  1 ฉบับ  ดาวน์โหลด
12. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัคร และค่าสัมภาษณ์ (สลิปการชำระ)    1 ชุด 

กรอกใบสมัคร
ออนไลน์

ปีการศึกษา 2567
ค้นหาใบสมัคร
เพื่อตรวจสอบและสั่งพิมพ์ใบสมัคร