• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.


ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร่วมทำแบบสำรวจ"ความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข"
มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดยเครื่องมือ Happynometer ผ่าน ระบบออนไลน์ HAPPINOMETER

แบบสำรวจความคิดเห็น สำหรับนักศึกษา
https://app.happinometer.com/index.php/195273?lang=th
รหัสเข้า : happysturu

 

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร่วมเป็นหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(แบบวัด EIT) #EIT #ITA2024


17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันสำคัญทางประวัติศาสตร์และวันรัฐพิธีตามมติคณะรัฐมนตรี

 
 
ขอเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประกอบด้วย 5 วิชาเอก ดังนี้
             1. เทคโนโลยีการศึกษา
             2. วิจัยการศึกษา
             3. จิตวิทยาให้คำปรึกษา
             4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
             5. การบริหารการศึกษา

คลิก!! สมัครเรียน

   รับสมัคร      วันที่ 30 มกราคม - 23 มิถุนายน 2567
   สอบสัมภาษณ์      วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
   ขึ้นทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่      วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2567

 

 

 

 

 

 


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ดังนี้  

                1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับเกียรตินิยมจากสถาบันอุดมศึกษา
                ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
                1.2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีหรือผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และเรียนกระบวนวิชาต่างๆ 
                ตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการประเมินพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ
2. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. คุณสมบัติพิเศษอื่นที่คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ หรือความต้องการทางสาขาวิชาชีพ หรือที่มีองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
                ที่คณะกรรมการกำหนด หรือมีความต้องการทางสาขาวิชาชีพ
6. สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ต้องจบปริญญาตรีและปริญญาโทตรงสาขา
7. ผู้สมัครต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ     
               กรณีที่ 1. มีผลสอบภาษาอังกฤษ       
               1. ผลสอบ TOEFL ดังนี้          
                   1.1 Paper-based             รวมไม่น้อยกว่า 500          
                   1.2 Comput er-based      รวมไม่น้อยกว่า 173       
                   1.3 Internet-based          รวมไม่น้อยกว่า 61  หรือ        
               2. ผลสอบ IELTS  ไม่น้อยกว่า 5.5  หรือ        
               3. ผลสอบ RIL Test ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงในระดับพอใจ (Satisfactory, S) 
               ผลการสอบตาม 1 – 3 ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร

               กรณีที่ 2. ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามกรณีที่ 1                
                       ให้มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง และ/หรือระดับสูงภาย
               ในระยะเวลาก่อนเริ่มสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามหลักสูตรที่สถาบันภาษากำหนด
                       ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง ต้องได้ผลสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์และไม่ต้องเรียน
               ภาษาอังกฤษระดับสูง สำหรับผู้ที่ได้ผลสอบน้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง และมีผลสอบ
               ในระดับพอใจ (Satisfactory, S)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาใช้การประเมิน (1) ศักยภาพและความพร้อมในการศึกษาจากข้อมูลในใบสมัคร (2) ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น 
(3) การสัมภาษณ์ (4) จดหมายแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

การพิจารณารับเข้าศึกษา
การพิจารณารับผู้ใดเข้าศึกษา  เป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระบบการจัดการเรียนการสอน
ระบบการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว ต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ 
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
และอาจารย์จากต่างมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร
          แบบ 1  แผนการศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
           
สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  ทำดุษฎีนิพนธ์ 48  หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา
ผู้ที่สำเร็จปริญญาโท โดยทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว  ใช้เวลาศึกษา 2 – 6  ปีการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

แบบ 1  แผนการศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว (2-6 ปี)

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

12 หน่วย
12 หน่วย

 107,700 บาท
97,500 บาท

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

12 หน่วย
12 หน่วย

 97,500 บาท
 97,500 บาท

ปีที่ 3-6

ภาคละ 25,000 บาท 

 

 

 

 

 

 หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว   1 ชุด
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท  3 ชุด
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท   3 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน   3 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   3 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว   6 รูป
7. ใบรับรองแพทย์   1 ชุด
8. ต้นฉบับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น  3 ชุด   ดาวน์โหลดตัวอย่าง
9. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน  2 ฉบับ  ดาวน์โหลดแบบร่าง
10. จดหมายจากผู้บังคับบัญชา 1 คน (หากทำงานแล้ว)  1 ฉบับ  ดาวน์โหลดแบบร่าง
11. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลบุคคลที่สาม (ระดับบัณฑิตศึกษา)  1 ฉบับ  ดาวน์โหลด
12. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัคร และค่าสัมภาษณ์ (สลิปการชำระ)    ชุด 

คลิก!! สมัครเรียน

  

โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 48 ทุกท่าน  

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นางสาวเขมสุรีย์ อนันต์เศวต
ว่าที่ร้อยตรีจราวุฒิ อำนักมณี
นายชัดชัย กลั่นความดี
พันตำรวจเอกชิษณุพงศ์ พรมมีเดช
นางสาวถิรวรรณ กลางณรงค์
นายเทอดศักดิ์ ปฏิภาณวัฒน์
นางสาวธีระญา ปราบปราม
นายพานิช มีเพียร
นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
นางสาวรังสิมา ลัธธนันท์
นายรัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร
นายเรืองเดช นวสันติ
นางศิริวดี วิวิธคุณากร
นายเสถียร ดีเลิศประดิษฐ์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาวนงลักษณ์ เดชดำเกิงชัย
นางสาวศุภวรรณ วงศ์คำปัน
นางสุดคนึง อาจชอบการ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา

นางสาวธนวรรณ เกตุแก้ว
นายยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์
นายสำราญ ชิตเพชร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นางสาวจตุพร จันทร์เพชร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์
นางสาวชุติมา ห้องสวัสดิ์
นายธวัฒชัย รามคงเมือง
นายประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข
นางสาววัชราภรณ์ ขายม
นางสุนีรัตน์ นาสมชัย
นางสาวสุภาวดี ฮงคนาค

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

นางนุชนาฎ จิตต์สอาด
นายสุรยุทธ บุญมาทัต
นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ
นายปพน บุษยมาลย์
นายรณฤทธิ์ วินทะชัย

 

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved