• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.


โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ของโครงการฯ เข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 -12.00 น.

  • เพื่อมีความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
  • เพื่อนำข้อมูลจากการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย

 อบรมออนไลน์ ผ่าน Google Meet
 อบรมโดยวิทยากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แสกน QR CODE หรือคลิกลิ้งเพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ : https://forms.gle/9kr9heWvpErvFN4x8
ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

--------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โทร. 08-7917-3370,
02-310-8549, 02-310-8566-67
02-310-8000 ต่อ 3760-3774

ขอเชิญ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
"เตรียมความพร้อมการทำงานนิพนธ์" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

บรรยายโดย
รศ. ดร.สันทนา สุธาดารัตน์
ในหัวข้อ "เทคนิคการทำงานนิพนธ์ รูปแบบ (นาม-ปี) (APA) คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2563"
ณ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.30 น.

และ รศ. ดร. ประภาส พาวินันท์
ในหัวข้อ "เทคนิคการทำงานนิพนธ์ รูปแบบเชิงอรรถ (Turabian)"
ณ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.30 น.

สนใจร่วมโครงการฯ / สอบข้อมูลเพิ่มเติม 
https://line.me/R/ti/p/@054wtswa

29 เมษายน เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา
โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ทรงพระเจริญ
๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา
โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##