• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

เกณฑ์ในการยื่นเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

 

เกณฑ์ในการยื่นเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
และขออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
เริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##