• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
 • แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักแบบประวัติและผลงาน
ปร.ด.1
 • แบบการขอขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตศึกษา
  (สำหรับอาจารย์ประจำ) (บว.)

อศ.1

 
 • แบบการขอขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตศึกษา
  (สำหรับบุคคลภายนอกที่มีผลงานทางวิชาการตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด) (บว.)
อศ.2  
 • แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสำหรับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ 
  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ (บว.)
อศ.3  
 • แบบประวัติและผลงานของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  (สำหรับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์) (บว.)
อศ.3.1 อศ.3.2  
 • แบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.1.1  
 • แบบแต่งตั้งเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.1.2  
 • เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.1.3  

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved