• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

 

 ขั้นตอนการจองสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
  • สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.6
  • สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ปร.ด.6.1
  • สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ประธานสาขา)
ปร.ด.6.2
  • แบบขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.7
  • แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.8
  • แบบเสนอขออนุมัติเปลื่ยนชื่อเรื่อง (บว.)
ว.3
  • ใบตรวจผลการศึกษา (บว.)
check grade
     
  • ใบส่งเอกสารสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ฉบับแก้ไข)
ปร.ด.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved