• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประกอบด้วย 5 วิชาเอก ดังนี้
             1. เทคโนโลยีการศึกษา
             2. วิจัยการศึกษา
             3. จิตวิทยาให้คำปรึกษา
             4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
             5. การบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


สมัครออนไลน์    25 ม.ค. - 30 พ.ค.2564  
คลิกสมัครเลย!!
รับสมัคร            24-30 พ.ค. 2564           

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ดังนี้  

                1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับเกียรตินิยมจากสถาบันอุดมศึกษา
                ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
                1.2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีหรือผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และเรียนกระบวนวิชาต่างๆ 
                ตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการประเมินพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ
2. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. คุณสมบัติพิเศษอื่นที่คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ หรือความต้องการทางสาขาวิชาชีพ หรือที่มีองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
                ที่คณะกรรมการกำหนด หรือมีความต้องการทางสาขาวิชาชีพ
6. สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ต้องจบปริญญาตรีและปริญญาโทตรงสาขา
7. ผู้สมัครต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ     
               กรณีที่ 1. มีผลสอบภาษาอังกฤษ       
               1. ผลสอบ TOEFL ดังนี้          
                   1.1 Paper-based             รวมไม่น้อยกว่า 500          
                   1.2 Comput er-based      รวมไม่น้อยกว่า 173       
                   1.3 Internet-based          รวมไม่น้อยกว่า 61  หรือ        
               2. ผลสอบ IELTS  ไม่น้อยกว่า 5.5  หรือ        
               3. ผลสอบ RIL Test ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงในระดับพอใจ (Satisfactory, S) 
               ผลการสอบตาม 1 – 3 ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร

               กรณีที่ 2. ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามกรณีที่ 1                
                       ให้มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง และ/หรือระดับสูงภาย
               ในระยะเวลาก่อนเริ่มสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามหลักสูตรที่สถาบันภาษากำหนด
                       ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง ต้องได้ผลสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์และไม่ต้องเรียน
               ภาษาอังกฤษระดับสูง สำหรับผู้ที่ได้ผลสอบน้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง และมีผลสอบ
               ในระดับพอใจ (Satisfactory, S)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาใช้การประเมิน (1) ศักยภาพและความพร้อมในการศึกษาจากข้อมูลในใบสมัคร (2) ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น 
(3) การสัมภาษณ์ (4) จดหมายแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

การพิจารณารับเข้าศึกษา
การพิจารณารับผู้ใดเข้าศึกษา  เป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระบบการจัดการเรียนการสอน

ระบบการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว ต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ 
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
และอาจารย์จากต่างมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร
          แบบ 1  แผนการศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
           
สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  ทำดุษฎีนิพนธ์ 48  หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา
ผู้ที่สำเร็จปริญญาโท โดยทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว  ใช้เวลาศึกษา 2 – 6  ปีการศึกษา 

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครจำนวน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างละ 3 ชุด
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างละ 3 ชุด 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1" จำนวน 6 รูป 
7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
8. ต้นฉบับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น พร้อมสำเนารวมทั้งสิ้น 3 ชุด  >> รายละเอียดในการจัดทำ
9. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน และจากผู้บังคับบัญชา 1 คน หากทำงานแล้ว

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

Sexs oyuncakları fe fantezi ürünleri erotik shop Alışverişinizi İnternetten Yapmak İçin 5 Neden.
Online erotik shop’larda daha çok çeşit bulabilirsiniz, fiziksel mağazalarda genelde farklı ürün adedi 100’ü geçmez iken online sex shop’larda bu sayı 1000’leri geçebiliyor.
Online seks shop’larda kimse ile muhatap olmazsınız, kimse size görmeden, ne aldığınızı bilmeden rahatça alışveriş yapabilirsiniz.
Bu amaçla üretilen vibratör özel ten dokusuna yakın yumuşaklıktaki hammaddesi ve gerçek bir penise benzer tasarımı sayesinde neredeyse gerçeğinden ayırt edilemiyor.
Vibratörlere olan ilgi arttıkça seks oyuncakları üreticileri de ürünlerini geliştirmeye ve çoğaltmaya devam ediyor.
Nokta Sex Shop introduces its e-commerce site Innovative Soweto adult entertainment retailer Sex Shop İstanbul introduces its e-commerce site www.noktashop.org
Bunun için gizliliğe önem veren kişiler sanal ortamlardan alışveriş yapmayı tercih ederler. sex shop izmir ürünleri için mahremiyet konusunda tereddüt yaşadıkları için artık gizliliğe önem vermeye başlamıştır.

Güvenli bir adres üzerinden cinsel hayatınızı bir kat daha arttırmak mı istiyorsunuz? Sizin için en uygun internet sitesi içerisinde esenyurt sex shop tüm ürünlerini sergilemektedir.
Çığır açan istanbul seks shop ürünlerine sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Partneriniz ile birlikte yaşayacağınız doyumsuz anlara renk katmak için buradayız.
Gerçek mağazalardan alışveriş yapmaktan çekiniyorsanız tüm cinsel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz beylikdüzü sex shop sanal mağazası sizler için aktif bir hale getirilmiştir.

​Kadınların son zamanlarda ihtiyaç duyduğu vibratörleri sanal mağazalardan kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. ülke içerisinde her nerede olursanız olun sex shop izmir sayesinde kolayca alışveriş yapabilirsiniz.

​Genel olarak kadınların ve evli çiftlerin tercihleri arasında cinsel hayatına biraz daha heyecan katmak yer alır. Bunun için gizliliğe önem veren kişiler sanal ortamlardan alışveriş yapmayı tercih ederler. sex shop izmir ürünleri için mahremiyet konusunda tereddüt yaşadıkları için artık gizliliğe önem vermeye başlamıştır.

Fantezi malzemelerinin yanında ereksiyon ürünleri de seks shop ürünlerinin en fazla tercih edilenleri arasında yer alır. Masaj yağları ve vibratör gibi malzemeleri de kategoriler arasında erotik shop mağazasından temin edebilirsiniz.

Uzun yıllardır tecrübeli ve güven içerisinde satış yapılan tek adres olarak sanal mağaza içerisinde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Dilerseniz antalya sex shop mağazaları arasında gezebilir size uygun olan aktivitelere göz atabilirsiniz.

Seks hayatınızın çok sıradan olduğunu düşünüyorsanız ve cinsel hayatınızda yenilik istiyorsanız mutlaka fantezi grubuna göz atmalısınız. Birden fazla seçenekler ile ankara sex shop sizin yanı başınızda olacaktır.
Günümüzde yetişkinler için bir oyuncak mağazası olan bakırköy sex shop sayesinde cinsel hayatınızı daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Şehir içerisinde mağaza dolaşmaktan çekiniyorsanız ya da sorularınızı yöneltemiyorsanız sanal alışveriş sitesi olan seks shop sizin için en etkili mağaza olabilir.
seks shop istanbul kelimesinden bulduğunuz internet sitemizin asıl yeri İstanbul olmakla birlikte, tüm Türkiyeye online olarak 7/24 hizmet vermekteyiz.
Cinsel hayatın daha hareketli ve aktif bir şekilde geçebilmesi için yetişkinlere özel olarak üretilen ve sex oyuncakları olarak kabul edilen ürünleri keşfetmek gerekiyor. Bu anlamda zengin ürünlerin çeşitliliği ile her bireyin cinsel yaşamındaki farklı ihtiyaçlara hizmet veren İstanbulun en iyi sex shop fırsatlarını yakalamanın tam zamanı.

Ülkenin herhangi bir yerinde olursanız olun istanbul seks shop sayesinde sanal bir şekilde alışveriş tamamlayabilirsiniz. Kendinize ya da partnerinize daha fazla haz vermek istiyorsanız kategoriler arasında fantezi çeşitlerine göz atabilirsiniz.
With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different sex shop izmir If you still cant decide, try out the sex shop section - every adult toy collection needs at least one.
İstanbul Erotik Shop Mağazası izmir sex shop sex oyuncakları satılan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncakları satın alabilirsiniz.
Fethiye Erotik Shop Mağazası fethiye sex shop sex oyuncakları satılan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncakları satın alabilirsiniz.
sex shop istanbul, sex shop Products, sex shop in Istanbul vibrator, dildo, sexual health products, fancy clothing, fetish products are selling with reasonable price secret shipping.
Reviews on Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey - Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, İstanbul Erotik Shop, Cinsel Dünya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop
oral sex best sex shop
Siz de erotik shop dükkanlarına girmekten çekiniyorsanız ve böylece cinsel hayatınızdan zevk alamıyorsanız bu alışveriş yöntemi sizin için son derece kolay olacaktır.

Böylece aklınıza takılan tüm soruları avcılar sex shop sanal mağaza üzerinden giderebilirsiniz. En çok tercih edilen ürünler arasında genellikle fantezi malzemeleri yer almaktadır.

Fantezi malzemelerinin yanında ereksiyon ürünleri de sex shop izmir ürünlerinin en fazla tercih edilenleri arasında yer alır. Masaj yağları ve vibratör gibi malzemeleri de kategoriler arasında erotik shop mağazasından temin edebilirsiniz.

Alacağınız her izmir sex shop ürününün AB onaylı olduğunu unutmamalısınız.

Bunun için istanbul şişli sex shop sanal mağazalarından dilediğiniz gibi alışveriş yapabilir ve cinsel hayatınızı aktif tutabilirsiniz.

Bunun için gizliliğe önem veren kişiler sanal ortamlardan alışveriş yapmayı tercih ederler. sex shop izmir ürünleri için mahremiyet konusunda tereddüt yaşadıkları için artık gizliliğe önem vermeye başlamıştır.

ülke içerisinde her nerede olursanız olun sex shop izmir sayesinde kolayca alışveriş yapabilirsiniz.

Gerçek mağazalardan alışveriş yapmaktan çekiniyorsanız tüm cinsel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz beylikdüzü sex shop sanal mağazası sizler için aktif bir hale getirilmiştir.

Güvenli bir adres üzerinden cinsel hayatınızı bir kat daha arttırmak mı istiyorsunuz? Sizin için en uygun internet sitesi içerisinde esenyurt sex shop tüm ürünlerini sergilemektedir.
​​Alışveriş yapmanın en keyifli zamanlarından bir tanesi de cinsel hayatınızı aktif bir hale getirecek durumlardır. Bunun için istanbul ataşehir sex shop sanal mağazalarından dilediğiniz gibi alışveriş yapabilir ve cinsel hayatınızı aktif tutabilirsiniz.
Müşteri hizmetleri 7/24 sizlere destek sağlamaktadır. Alacağınız her sex toys istanbul ürününün AB onaylı olduğunu unutmamalısınız. Bitkisel ürün ve plastik ürünler de doktor onayından geçmiş tescilli ürünlerdir.