• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

การอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

 

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
  • อนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.2
  • อนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.2.1
  • แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.1
  • แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.2

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##