• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

สัมมนา ครั้งที่ 2

การนำเสนอองค์รวมของดุษฎีนิพนธ์ เป็นผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบ สรุป และอภิปรายผลการวิจัย

 

 

ขั้นตอนการจองสอบสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
  • สัมมนา ครั้งที่ 2
ปร.ด.5
  • สัมมนา ครั้งที่ 2 (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ปร.ด.5.1
  • สัมมนา ครั้งที่ 2 (ประธานสาขา)
ปร.ด.5.2
     
  • ใบส่งเอกสารสัมมนา ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไข)
ปร.ด.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved