• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ใบคำร้องทั่วไปและอื่นๆ

 

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดในการจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ฯ (สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ)
 
     
 • แบบแจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19)
 
 • คำร้องทั่วไป
 ปรด.8
 • คำร้องทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
 
 • คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาและรายงานความความก้าวหน้าทางการศึกษา
ปรด.9
 • คำร้องขอหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลและหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
ปรด.10
 • แบบบันทึกการให้คำปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.10
 • ใบแจ้งการชำระเงิน COMP.CODE 817
CompCode
 • LOGO พ่อขุน
 
     
 • ขั้นตอนการแจ้งจบ
 
 • แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 
 • ระเบียนบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
 
  Link
 • ใบตรวจผลการศึกษา (บว.)
check grade
 • แบบส่งเอกสารเพื่อการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.4
 • แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.5
 • แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.9
 • แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.11

 

   

 

© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##