• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

 

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
 • แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักแบบประวัติและผลงาน
ปร.ด.1
 • แบบการขอขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตศึกษา
  (สำหรับอาจารย์ประจำ) (บว.)

อศ.1  
 • แบบการขอขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตศึกษา
  (สำหรับบุคคลภายนอกที่มีผลงานทางวิชาการตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด) (บว.)

อศ.2  
 • แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสำหรับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ 
  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ (บว.)
อศ.3  
 • แบบประวัติและผลงานของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  (สำหรับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์) (บว.)

อศ.3.1   
 • แบบแสดงรายละเอียดการขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว
อศ.3.2  
 • แบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.1.1  
 • แบบแต่งตั้งเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.1.2  
 • เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.1.3  

 

 

 • อนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.2  
 • อนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.2.1  
 • แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.1  
 • แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.2  

 

 

 • สอบวัดคุณสมบัติ
ปร.ด.3  
 • สอบวัดคุณสมบัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ปร.ด.3.1  
 • สอบวัดคุณสมบัติ (ประธานสาขา)
ปร.ด.3.2  

 

 

 • สัมมนา ครั้งที่ 1
ปร.ด.4  
 • สัมมนา ครั้งที่ 1 (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ปร.ด.4.1  
 • สัมมนา ครั้งที่ 1 (ประธานสาขา)
ปร.ด.4.2  

 

 

 • สัมมนา ครั้งที่ 2
ปร.ด.5  
 • สัมมนา ครั้งที่ 2 (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ปร.ด.5.1  
 • สัมมนา ครั้งที่ 2 (ประธานสาขา)
ปร.ด.5.2  

 

 

 • สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
ปร.ด.6  
 • สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ปร.ด.6.1  
 • สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ประธานสาขา)
ปร.ด.6.2  
 • แบบขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.7  
 • แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.8  
 • แบบเสนอขออนุมัติเปลื่อนชื่อเรื่อง (บว.)
ว.3  
 • ใบตรวจผลการศึกษา (บว.)
check grade  

 

 

 • ส่งเอกสารสอบวัดคุณสมบัติ,สัมมนา ครั้งที่ 1,สัมมนา ครั้งที่ 2,สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ฉบับแก้ไข)
ปร.ด.7  

 

 

 

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดในการจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ฯ (สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ)
 
     
 • แบบแจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19)
 
 • คำร้องทั่วไป
 ปรด.8
 • คำร้องทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
 
 • คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาและรายงานความความก้าวหน้าทางการศึกษา
ปรด.9
 • คำร้องขอหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลและหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
ปรด.10
 • แบบบันทึกการให้คำปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.10
 • ใบแจ้งการชำระเงิน COMP.CODE 817
CompCode
 • LOGO พ่อขุน
 
     
 • ขั้นตอนการแจ้งจบ
 
 • แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 
 • ระเบียนบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
 
  Link
 • ใบตรวจผลการศึกษา (บว.)
check grade
 • แบบส่งเอกสารเพื่อการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.4
 • แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.5
 • แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.9
 • แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกดุษฎีนิพนธ์ (บว.)
ว.11

 

   

 

© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##