• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

สอบวัดคุณสมบัติ QE

สาระสำคัญที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม รายละเอียดของการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

 

 ขั้นตอนการจองสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ดาวน์โหลด
  • สอบวัดคุณสมบัติ
ปร.ด.3
  • สอบวัดคุณสมบัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ปร.ด.3.1
  • สอบวัดคุณสมบัติ (ประธานสาขา)
ปร.ด.3.2
     
  • ใบส่งเอกสารสอบวัดคุณสมบัติ (ฉบับแก้ไข)
ปร.ด.7

 

 

 

 

 


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved