• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (รุ่นที่ 46)โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (รุ่นที่ 46)

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    พ.ต.ท.ฉัตรชัย ภูเจริญ
    นางวิชุดา ธนมิตรามณี
    นายอนุกูล ตันติมาสน์
    นายกษิดิ์เดช สุทธิวานิช
    นางพัชมน ใจสอาด
    นายสมบัติ อรรถพิมล
    นายธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    นายศราวุธ สิริขจรเดชสกุล
    นางตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์
    น.ส.สาวิตรี ละครพล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
    นางพิมพงา เพ็งนาเรนทร์
    นายณรินทร์ งามวงษ์

    ว่าที่ ร.ต.จักริน สิทธาจารย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

    นายพิทักษ์  เผือกมี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
    นางจันทร์เพ็ญ หรดี
    นายโสภณ มะโนมะยา
    น.ส.ยศสินี วิพัชนานนท์
    นายวีรวัฒน์ จันทรัตนะ


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##