• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

เปิดรับบทความ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง


เปิดรับบทความ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(Doctor of Philosophy in Social Sciences Journal)
ISSN 2774-129X (Print)  ISSN 2774-1443 (Online)

ประเภทบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย

เปิดรับบทความรับลงตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
                      
 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน

                      ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

                      ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม

วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยออกวารสารปีละ 3 ฉบับ
โดยเปิดรับบทความ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม
ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัย และ บทความวิชาการ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านโดยพิจารณา
แบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

** ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์  จนกว่าวารสารจะเข้าฐาน TCI**

รับสมัคร ลงตีพิมพ์วารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เบอร์โทร 02-310-8000 ต่อ 3768
คุณศิตารินทร์ ภัคธนินท์ศักดิ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://so08.tci-thaijo.org/index.php/dpssj


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##