• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล”
Research and Innovation to Develop Local Soft Power for Global Value
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Teleconference

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ โดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
2) กลุ่มครุศาสตร์
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว
5) กลุ่มวิศวกรรม และอุตสาหกรรม
 
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน
ผู้ส่งผลงานจากหน่วยงานภายนอก 2,000 บาท / ผลงาน
ผู้ร่วมงานทั่วไป / บุคลากรภายใน / นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
นำเสนอผลงาน ณ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ Teleconference (Zoom Meeting และ Google Meet)
บทความที่มีคุณภาพสูงจะได้รับคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 สถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร: 0-4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##