• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประกอบด้วย 5 วิชาเอก ดังนี้
             1. เทคโนโลยีการศึกษา
             2. วิจัยการศึกษา
             3. จิตวิทยาให้คำปรึกษา
             4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
             5. การบริหารการศึกษา

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ดังนี้  

                1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับเกียรตินิยมจากสถาบันอุดมศึกษา
                ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
                1.2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีหรือผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และเรียนกระบวนวิชาต่างๆ 
                ตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการประเมินพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ
2. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. คุณสมบัติพิเศษอื่นที่คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ หรือความต้องการทางสาขาวิชาชีพ หรือที่มีองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
                ที่คณะกรรมการกำหนด หรือมีความต้องการทางสาขาวิชาชีพ
6. สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ต้องจบปริญญาตรีและปริญญาโทตรงสาขา
7. ผู้สมัครต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ     
               กรณีที่ 1. มีผลสอบภาษาอังกฤษ       
               1. ผลสอบ TOEFL ดังนี้          
                   1.1 Paper-based             รวมไม่น้อยกว่า 500          
                   1.2 Comput er-based      รวมไม่น้อยกว่า 173       
                   1.3 Internet-based          รวมไม่น้อยกว่า 61  หรือ        
               2. ผลสอบ IELTS  ไม่น้อยกว่า 5.5  หรือ        
               3. ผลสอบ RIL Test ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงในระดับพอใจ (Satisfactory, S) 
               ผลการสอบตาม 1 – 3 ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร

               กรณีที่ 2. ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามกรณีที่ 1                
                       ให้มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง และ/หรือระดับสูงภาย
               ในระยะเวลาก่อนเริ่มสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามหลักสูตรที่สถาบันภาษากำหนด
                       ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง ต้องได้ผลสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์และไม่ต้องเรียน
               ภาษาอังกฤษระดับสูง สำหรับผู้ที่ได้ผลสอบน้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง และมีผลสอบ
               ในระดับพอใจ (Satisfactory, S)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาใช้การประเมิน (1) ศักยภาพและความพร้อมในการศึกษาจากข้อมูลในใบสมัคร (2) ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น 
(3) การสัมภาษณ์ (4) จดหมายแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

การพิจารณารับเข้าศึกษา
การพิจารณารับผู้ใดเข้าศึกษา  เป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระบบการจัดการเรียนการสอน

ระบบการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว ต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ 
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
และอาจารย์จากต่างมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร
          แบบ 1  แผนการศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
           
สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  ทำดุษฎีนิพนธ์ 48  หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา
ผู้ที่สำเร็จปริญญาโท โดยทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว  ใช้เวลาศึกษา 2 – 6  ปีการศึกษา 

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครจำนวน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างละ 3 ชุด
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างละ 3 ชุด 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1" จำนวน 6 รูป 
7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
8. ต้นฉบับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น พร้อมสำเนารวมทั้งสิ้น 3 ชุด  >> รายละเอียดในการจัดทำ
9. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน และจากผู้บังคับบัญชา 1 คน หากทำงานแล้ว

  


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##