• เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ม.รามฯ ประกาศหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาฯ


ม.รามฯ ประกาศหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาฯ


>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1 ให้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาแต่ละระดับการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1.1 ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 8 (รหัสประจำตัว 57)
1.2 ปริญญาตรี 5 ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 10 (รหัสประจำตัว 55)
1.3 ปริญญาตรี 6 ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 12 (รหัสประจำตัว 53)
1.4 ปริญญาโท เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 (รหัสประจำตัว 60)
1.5 ปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
ในชั้นปีที่ 6 (รหัสประจำตัว 59) รวมทั้งนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ที่ครบระยะเวลาการศึกษา ในปีการศึกษา 2564
>>> ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสิทธิ์ขยายระยะเวลาการศึกษาได้อัตโนมัติ โดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ใช้สิทธิขยายระยะเวลาการศึกษา ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนเริ่มภาคการศึกษา


© 2020 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , all rights reserved

##